25 januari, 2022

Goda resultat för ålgräsplantering

Våren 2021 lade grävskopor sand på havsbotten vid Lilla Askerön i Bohuslän i ett försök att förbättra miljön för ålgräs. Uppföljningen visar att antalet ålgrässkott som dykare har planterat i sanden mer än fördubblats.

I södra Bohuslän försvann mängder av ålgräsängar under 90-talet. En av orsakerna var övergödning. Trots att utsläppen av näringsämnen minskat sedan dess har ålgräset inte kommit tillbaka. I stället har vattnet blivit grumligare av sediment som virvlar upp när ålgräset inte längre stabiliserar botten.

– Miljön är så dålig i de här områdena idag att det inte går att restaurera ålgräs utan åtgärder som först förbättrar förhållandena, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet.

Ett område där vattnet lätt blir grumligt är de södra vikarna vid Lilla Askerön i Tjörns kommun. För att minska uppgrumlingen från de leriga bottnarna och för att förbättra ljusförhållandena i vattnet, lät Länsstyrelsen och Göteborgs universitet grävskopor täcka en hektar havsbotten med ett tio centimeter tjockt lager grov sand. Metoden är ny för Sverige, men har testats med framgång i bland annat Danmark.

Under sommaren planterade dykare sedan 80 000 ålgrässkott i sanden. Nu visar uppföljningen att skotten överlevt och förökat sig till hela 176 400 skott. Även testplanteringar utanför det sandtäckta området visar på god överlevnad.

– Sandtäckningen verkar ha förbättrat ljusförhållandena tillräckligt i viken för att ålgräset ska kunna växa även utanför sanden, säger Per Moksnes.

Till sommaren kan man med full säkerhet se om ålgräset etablerat sig. Restaureringen är en del av ett fyraårigt projekt som drivs av Länsstyrelsen i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Ålgräsängar är ett av de mest produktiva ekosystemen som finns, men de är hotade av till exempel övergödning och överfiske. Andra hot är mänsklig påverkan på grunda havsbottnar, som bryggor, muddring och ankring från båtar.

Bildtext: Snorklare har följt upp planteringen och det har visat sig att antalet ålgrässkott ökat från 80 000 till 176 400. Foto: Eduardo Infantes.