6 maj, 2024

Svenska handelsflottan minskade något 2023

Det totala antalet fartyg i den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto fortsatte att minska något i antal under 2023. Kapaciteten mätt i bruttodräktighet minskade också något. Antalet handelsfartyg i det svenska skeppsregistret uppgick till 310, vilket är 4 fartyg färre jämfört med föregående år. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys om de svenska fartygen.

– Antalet fartyg i den svenska handelsflottan på minst 100 bruttoton har varit relativt stabilt under de senaste tio åren, men den mer långsiktiga trenden sedan 70-talet visar färre antal fartyg med minskad transportkapacitet. Antal fartyg fortsatte minska något under 2023. Under en längre tid är det lastfartygen som bidragit till minskningarna. Så även under förra året, både antal fraktfartyg och total lastkapacitet minskade. De svenskregistrerade handelsfartygens andel av den totala världshandelsflottan är nu nere på 0,16 procent, mätt i kapacitet (bruttodräktighet), säger Henrik Petterson, statistiker på Trafikanalys.

Den svenskregistrerade handelsflottan bestod år 2023 av totalt 606 fartyg per 31 december 2023, varav 310 fartyg var på minst 100 bruttoton.

Figur. Antal svenskregistrerade handelsfartyg den 31 december 2013–2023 samt deras samlade bruttodräktighet. Fartyg med en bruttodräktighet om minst 100.

Det var lastfartygen som fortsatte att minska i antal medan antal passagerarfartyg i stället ökade något. Antal lastfartyg på minst 100 brutto uppgick till 113, en nettominskning med 6 fartyg. Passagerarfartygens nettoförändring blev i stället +2 i antal, men med en marginell minskning i totala bruttodräktigheten jämfört med 2022. Antal passagerarfartyg uppgick 31 december 2023 till 197 fartyg.

Fartygen har i regel en lång livslängd. Medelåldern för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto ökade något från 46 till 47 år. Endast 16 procent av fartygen var yngre än 15 år och nästan 50 procent var äldre än 40 år. Äldst var Övriga lastfartyg och Övriga passagerarfartyg som i stor utsträckning är skärgårds- och turbåtar, med en medelålder på 81 respektive 73 år. Yngst var tankfartygen och kryssningsfartygen med en medelålder på 18 respektive 19 år.

De största hemmahamnarna för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto var fortsatt Stockholm, Göteborg och Donsö med 84, 57 respektive 32 fartyg.

Medan antalet svenskregistrerade handelsfartyg på minst 100 brutto har förändrats relativt lite under de senaste åren har de allra minsta handelsfartygen under 100 brutto minskat flera år i rad, åtminstone de tio senaste åren. Under 2023 minskade de allra minsta handelsfartygen med tio fartyg jämfört med föregående år. Det rör sig främst om små fartyg i kanal-, skärgårds- eller turisttrafik.

Den officiella statistiken över fartyg omfattar samtliga svenskregistrerade handels- och specialfartyg, samt när det gäller fartygens användning inkluderas även utlandsregistrerade handelsfartyg i svensk regi.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om fartyg, www.trafa.se/sjofart/fartyg