4 maj, 2007

Riksantikvarieämbetet söker entreprenör till Birka och Hovgården

Riksantikvarieämbetet söker en totalentreprenör för Birka och Hovgården på Björkö och Adelsö i Mälaren. Entreprenaden omfattar både den publika verksamheten och drift och underhåll av fornlämningar och byggnader.

– Den entreprenör som vi söker ska förstå värdet av att Birka och Hovgården är ett världsarv och en värdefull kulturmiljö. Entreprenören ska både ha resurser och kunskaper att utveckla besöksmålet, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

I uppdraget ingår att ansvara för vård av mark och byggnader, skötsel av bryggorna och gästhamnen, guidning av besökare samt ansvar för ett museum och en restaurang.
Riksantikvarieämbetets roll är att samordna och vara pådrivande i kulturarvsfrågor och verka för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt.

– Att vi lägger ut verksamheten på entreprenad innebär inte att vi släpper ansvaret. Vi kommer att ställa höga krav på hur världsarvet vårdas och att verksamheten håller hög kvalitet, men Riksantikvarieämbetet som myndighet ska i mindre utsträckning driva publik verksamhet, säger Marianne Lundberg, ansvarig avdelningschef.

Birka på ön Björkö i Mälaren är ett av de bäst bevarade exemplen på en vikingatida handelsplats. 1993 utsåg UNESCO Birka tillsammans med Hovgården på Adelsö till världsarv. Birka är idag ett populärt besöksmål med ungefär 45 000 besökare årligen.

Presentation av Birka och Hovgården samt anläggningen äger rum den 23 maj kl. 15.00 på Historiska Museet, Narvavägen 13-17 (lokal Röda rummet) och senast den 4 juni ska intresseanmälan för att delta i upphandlingen ha kommit in till Riksantikvarieämbetet. Enligt tidsplanen ska entreprenörsavtalet vara klart före årsskiftet.

Upphandlingen annonseras i tidningen AnbudsJournalen och förfrågningsunderlag kan erhållas via e-post från Riksantikvarieämbetet.

Info www.raa.se