11 maj, 2007

Volvokoncernen det första kvartalet 2007

Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1)
Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2%
Rörelseresultatet minskade med 2% till 5 328 Mkr (5 430)
Periodens resultat sjönk med 6% till 3 756 Mkr (3 998)
Resultatet per aktie uppgick till 1,85 kronor (1,96) efter utspädning 2)
Förvärvet av Nissan Diesel fullföljt
I mars fullföljde Volvokoncernen förvärvet av den japanska lastbilstillverkaren Nissan Diesel. Aktiviteten är för närvarande hög för att integrera Nissan Diesel i koncernen och därmed uppnå samordningsvinster. Nissan Diesel konsolideras i Volvokoncernens balansräkning från och med utgången av det första kvartalet 2007. Försäljning och resultat redovisas från och med början av det andra kvartalet.
Volvo köper Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner
Det andra kvartalet slutförde Volvokoncernen förvärvet av amerikanska Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner. Det pågår ett intensivt arbete med att skapa en ny division för vägbyggnadsmaskiner inom Volvo Construction Equipment.
Volvokoncernen

Volvo Penta – positiv försäljnings- och resultatutveckling
• Stark utveckling inom industrimotorer
• Stärkt rörelsemarginal
• Nya produkter väl mottagna på marknaden
Volvo Penta fortsätter att ta marknadsandelar
Totalmarknaden i Västeuropa var stark under det första kvartalet, såväl för marinmotorer som för industrimotorer. I Nordamerika var utvecklingen stabil för marina dieselmotorer, men svagare för bensinmotorer. I många övriga delar av världen var utvecklingen positiv, bland annat i Östeuropa och i Sydamerika.
Volvo Penta har fortsatt att ta marknadsandelar bland både båtbyggare och industrimotorkunder. IPS-systemet utvecklas väl och har bidragit till väsentligt stärkta marknadsandelarna i inombordssegmentet. Industrimotoraffären utvecklas väl och har lett till ökad försäljning och stärkta marknadsdelar i Europa.
Volymen i den totala orderboken var per den 31 mars 11 % högre än motsvarande period förra året.
Ökad försäljning och stärkt lönsamhet
Volvo Pentas försäljning steg med 6% till 2 942 Mkr (2 786). Justerat för förändrade valutakurser gick försäljningen upp med 10%. Försäljningen per affärssegment var: Marin Fritid 1 873 Mkr (1 803), Marin Kommersiellt 303 Mkr (307) och Industri 766 Mkr (676).
Rörelseresultatet steg till 293 Mkr, jämfört 247 Mkr motsvarande period förra året, en ökning med 19%. Resultatet påverkades positivt av en gynnsam produktmix inom marinsegmentet. Rörelsemarginalen uppgick till 10,0% (8,9%).
Volvo Penta lanserade under kvartalet en ny 7-liters dieselmotor för generatoraggregat. Den nya motorn är toppmodern, elektroniskt styrd och stärker Volvo Pentas ställning inom motorer för dieseldrivna generatoraggregat, som är Volvo Pentas kärnsegment för industrimotorer.