2 oktober, 2007

Forskning behövs om kemikalier och könsskillnader

Det råder stor okunskap om skillnader mellan könen när det gäller exponering för och hälsoeffekter av kemikalier. Det konstaterar Kemikalieinspektionen (KemI) och föreslår forskning på flera områden för att män och kvinnor ska få samma skyddsnivå.

Förslagen är ett svar på ett uppdrag från regeringen att identifiera angelägna forskningsbehov och kompletterar en tidigare rapport om Kemikalier och könsskillnader.

För att förbättra kunskapsläget föreslår KemI studier inom fyra forskningsområden

Riktlinjer för testning av kemikalier samt analyser av befintliga data från epidemiologiska studier, experimentella långtidsstudier och toxikokinetiska studier.
Hormonstörande ämnen och betydelsen av exponering under tidig utveckling.
Studier av hur män och kvinnor utsätts för och påverkas av kemikalier i exempelvis vardagssituationer och i arbetsmiljön.
Genusperspektiv på riskbedömning och riskhantering av kemikalier och därmed ett tvärvetenskapligt arbetssätt.
KemI föreslår också att regeringen aktualiserar forskningsaktiviteter om könsskillnader och kemiska hälsorisker inom EU:s forskningsprogram.

Forskningsrådet Formas har under hösten utlyst en strategisk forskningssatsning om miljögifter och könsskillnader. Tio miljoner kronor per år avsätts under tre till fyra år till olika studier.
– KemI välkomnar att Formas ger forskningsstöd till detta område. Forskningsstrategins inriktning är väl i linje med KemI:s förslag, säger forskningschef Nils-Gunnar Lindquist, KemI.

Rapporterna är sammanställda i samarbete med Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin (IMM).

Rapport: Kemikalier och könsskillnader
(augusti 2006) (PDF, 379 kB)

Rapport: Kemikalier och könsskillnader – 2
(september 2007) (PDF, 750 kB)