27 november, 2007

Utbildning minskar individens påverkan på Östersjön

EU-projektet Baltic SeaBreeze avslutade sitt treåriga arbete mot ett renare Östersjön med en slutkonferens i finska Nådendal den 21-22 november.

Stiftelsen Håll Sverige Rent är övergripande ansvarig för projektet som involverar 34 partners från länderna runt Östersjön. De samlades tillsammans med inbjudna gäster och talare för att diskutera Östersjöns framtid och hur man kan fortsätta med arbetet även efter slutet på Baltic SeaBreeze.

Östersjön är ett hav som mår dåligt. De 85 miljoner människor som bor kring Östersjön påverkar alla havet i slutändan. Övergödning, överfiskning och utsläpp av kemikalier är några exempel på hot som påverkar både mångfalden och det marina livet i havet. Östersjön är också ett extra känsligt hav med bräckt vatten och brist på syre på grund av det instängda läget. Det är en gemensam europeisk angelägenhet att arbeta för att Östersjöns tillstånd inte förvärras.

Baltic SeaBreeze övergripande målsättning har varit att minska de marina föroreningarna i Östersjön. Genom att sprida kunskap och väcka engagemang hos marinor och gästhamnar, fritidsbåtsägare, fiskare och sjömän vill Baltic SeaBreeze minska den negativa påverkan dessa grupper kan ha på havet.

Under de tre åren som projektet varit aktivt har mer än 1700 båtägare och hamnpersonal deltagit i seminarier och utbildningar på båtklubbar och i hamnar. De har utbildats i särskilda frågor om Östersjöns ekologi, alternativ till farliga båtbottenfärger, alkylatbensin och sugtömningsstationer för att nämna några exempel. Över 2200 fritidsbåtsägare har anmält sig till Individuell Blå Flagg som är ett frivilligt åtagande för att minska sin påverkan på miljön.

Projektet har valt ut sex goda exempel på fritidsbåtshamnar i Sverige, Finland, Tyskland, Danmark, Litauen och Ryssland. I Sverige är det Nynäshamn gästhamn som blivit utvald. De hamnar som blivit utsedda till bra exempel inom Baltic SeaBreeze erbjuder miljövänliga alternativ som de kan dela med sig av till andra och arbetar också kontinuerligt mot ständiga förbättringar.

Under projektets ledning har kurser i marin miljökunskap för fiskare, sjömän och studenter från sjöfartshögskolor genomförts på Chalmers i Sverige respektive Litauen. Kurserna har gett deltagarna fördjupad insikt i de problem och lösningar som Östersjön står inför men även fördjupat samarbetet inom och mellan yrkesgrupperna såväl lokalt som regionalt.

På konferensen i Nådendal samlas Baltic SeaBreeze projektet partners en sista gång för att diskutera och summera projektets aktiviteter samt Östersjöns framtid. Bland de inbjudna talarna finns bland annat representanter för Baltic 21 och HELCOM.

Foto: Jan Eve Olsson.