6 februari, 2008

Fortsatt ökad försäljning för Volvo Penta

Det går fortsatt mycket bra för svenska AB Volvo Penta. Den marina försäljningen är stark i hela världen utom på den nordamerikanska marknaden.

Starkare marinmarknad i Europa, svagare i USA
Totalmarknaden för marinmotorer i Europa var fortsatt stark under fjärde kvartalet, främst tack vare stark efterfrågan på större fritidsbåtar, från cirka 35 fot och uppåt. I USA däremot noterades en fortsatt försvagad totalmarknad för marinmotorer. Den totala efterfrågan på industrimotorer stärktes i Europa, Fjärran Östern och på många andra tillväxtmarknader, exempelvis Indien och Turkiet.

Volvo Penta har fortsatt att öka sina marknadsandelar på marinsidan, inte minst på marknaden för bensinmotorer i USA. I inombordssegmentet har Volvo Penta väsentligt stärkt sina positioner tack vare en mycket stark utveckling för drivsystemet IPS. Antalet sålda IPS-system under fjärde kvartalet var 80% högre än motsvarande period föregående år.

Volymen i orderboken var den 31 december 2007 i nivå med samma tidpunkt föregående år.

Försäljningen ökade med 9%
Volvo Pentas försäljning under det fjärde kvartalet uppgick till totalt 2 859 Mkr (2 612), vilket är en ökning med 9% jämfört med föregående år. Justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 10%. Försäljningen fördelades mellan de tre affärssegmenten enligt följande: Marin Fritid 1 773 Mkr (1 609), Marin Kommersiellt 306 Mkr (275) och Industri 780 Mkr (718).

Rörelseresultatet uppgick till 177 Mkr (227). Resultatet påverkades negativt av beslutade kostnader avseende investeringar i logistik- och IT-struktur för att säkerställa högt kapacitetsuttag och kortare ledtider i produktionssystemet. Rörelsemarginalen uppgick till 6,2% (8,7).

För helåret 2007 steg nettoomsättningen med 9% till 11 719 Mkr (10 774). Rörelseresultatet steg med 6% till 1 173 Mkr (1 106) och rörelsemarginalen var 10,0% (10,3).

Nya industrimotorer
Volvo Penta lanserade under fjärde kvartalet en ny 13-liters industrimotor baserad på Volvokoncernens gemensamma dieselmotorplattform. Den nya motorn lanseras i tre olika effektklasser anpassade för dieseldrivna generatoraggregat, s.k. gensets – Volvo Pentas viktigaste segment inom industrimotorer. Under kvartalet lanserades också uppgraderade versioner av Volvo Pentas 16-litersmotor anpassad för marina gensets i kommersiell sjöfart.