9 april, 2008

SXK varnar för för motorstopp

Svenska Kryssarklubben, Båttekniska Nämnden (BTN) vill uppmana alla som har en båt med dieselmotor att i år, extra noggrant kontrollera innehållet i sin bränsletank och filter. Anledningen till detta är att oljebolagen tilläts att fr.o.m. 1 augusti 2006 tillsätta max 5% biologiska oljor (FAME = fettsyrametylester) i dieselbränslet. FAME inblandningen innebär en klart ökad risk för att klumpar bildas till följd av tillväxt av s.k. mikrober/bakterier. Oljebolagen skriver själva att denna risk för klumpbildning är störst vid marin användning.

Än viktigare nu att underhålla bränslesystemet i och med FAME-dieseln
”Maskin/Propellerhaveri” (=ingen framdrift/motorstopp av div. orsaker) är den klart vanligaste orsaken till att Sjöräddningen rycker ut. Statistiken för 2007 angav hela 224 fall av just detta. Vi vet också sedan tidigare att ”skit i bränslet” representerar ett stort antal av motorstoppen. Motorstopp till följd av bränslestopp finns med i de 224 fallen, men däremot inte stopp p.g.a. bränslebrist dvs. tom tank (14 fall). Vi vet också att det slarvas en hel del med bränslesystemets underhåll i båtar. Marginalerna för slarv är betydligt mindre med nya FAME-dieseln.

Vad säger Svenska petroleuminstitutet (SPI)?
I och med att den nya FAME dieseln är betydligt känsligare för uppkomst av mikrober så rekommenderar SPI nu att man ska tömma sin dieseltank på hösten. Man har tagit fram en folder som kan hämtas på; www.spi.se Det framgår dock inte i foldern hur tömning av dieseltankar ska gå till rent logistiskt/praktiskt. Detta handlar kanske om upp till 75 000 båtar som ska dräneras på ”gammalt” bränsle på alla marinor och båtklubbar.

Miljön allt viktigare
Kryssarklubben önskar definitivt inte en utveckling där massor av båtägare häller i miljöfarliga biocider i bränslet (t.ex. Grota Mar m.m.). Dessa biocider är mycket giftiga och en sådan utveckling bidrar sannolikt inte till någon miljövinst totalt sett med den delvis förnybara FAME-dieseln.
Under sommaren 2007 har vissa sjömackar haft FAME inblandning och andra inte. Statoils sjömackar i stockholmsområdet har t.ex. inte haft FAME inblandning och inte heller OKQ8 på sina renodlade sjömackar. Bilden om vilka bolag som har haft FAME inblandning eller inte är lite oklar. På vanliga bensinstationer där båtägare kan handla diesel i dunk där har man garanterat haft 5% FAME i dieseln under 2007.
Troligen kommer all diesel framgent att ha FAME inblandning av miljöskäl. Möjligen kommer syntetisk diesel också att finnas tillgänglig inom en inte alltför avlägsen framtid.

Räkna alltid med lite vatten i tanken
SPI anger att ”så länge som det inte finns vatten i en dieseltank så är det inga problem att förvara FAME-dieseln upp till ett år”.
Problemet för oss båtägare är att man alltid måste räkna med att det finns viss mängd kondensvatten i en dieseltank. Kondensvatten är nästintill ofrånkomligt beroende på temperaturväxlingar och därav kondensering av luftfuktigheten inne i tanken. Dessutom är det liten eller ingen omsättning alls under stor del av året i en fritidsbåt vilket förvärrar.

Mikrober bildar klumpar
Det som gör detta extra allvarligt är att den mängd mikrober som bildats i vissa fall har varit så ”geggiga” att det t.o.m. har satt stopp i det sugrör som finns inne i tanken. Föroreningarna har alltså proppat igen och därmed inte ens nått vattenavskiljare och filter. Vid båtanvändning i lugnt väder kan utfällningarna ligga på tankbotten i åratal, men vid svall eller sjögång blandas tankinnehållet om och utfällningarna kan stoppa bränsletillförseln.

Hur kan man då skydda sig?
Båttekniska Nämnden BTN anser att den nya dieseln med FAME är ett allvarligt säkerhetsproblem såvida man inte har full kontroll på hela bränslesystemet. BTN rekommenderar följande åtgärder (förutom normala filterbyten och rengöring/kontroll av vattenavskiljare):

– Se till att bränsletanken kan inspekteras invändigt och rensugas (på lägsta punkten där slam samlas) genom inspektionsluckan eller via hålet för nivågivaren.
– Sug ur bottenslam med en Oljesug (Bild 2) vår och höst .
– Kan man inte komma åt att inspektera eller suga ur bottenslam så måste tanken göras om. Dieseltankar ska vara byggda så att de kan inspekteras, det har gällt i många år. Skvalpskott ska även ha öppningar i nederkant.
– Dieseltanken bör helst ha en bottenavtappning på lägsta punkten om möjligt. Som alternativ kan ett fast sugrör på lägsta punkten monteras vid ombyggnad. Ett alternativt sätt att slippa dränera tanken varje höst och vinterförvara bränslet (i tät behållare på säker plats), kan vara att blockera tankventilationen helt under vinterförvaringen. En enkel ”Slangtång” som gör att man klämmer till om ventilationsslangen eller att montera en ”Ballofix”/kulventil på ventilationsslangen kan vara lösningen som förhindrar att fuktig luft kommer in i tanken. Man får dock inte glömma att återställa ventilationen på våren.

Bilden visar tankföroreningarna i en Dehler 34 som nylevererades december 2006. Det fanns ytterst lite kondensvatten i form av ett fåtal vattendroppar i tanken.

Stefan Kindeborg
ordf. SXK Båttekniska Nämnden

Kommentarer

Leif Ahrgren 22:54:18 2008-06-01

Varning! Tillslut INTE tanventilationen uder vintern.När överstående luft kyls under vintern kommer den att minska i volym. Undertrycket kan bli så stort att tanken mer eller mindre imploderar, dvs sjunker ihop och totalförstörs.
Mvh/Leif Ahrgren

Kjell Vågfelt 15:02:06 2009-08-08

Jag har haft stora problem med mikrober i tanken i sommar. Motorn går en timma, sedan stannar den. Får den vila några timmar så går den sen en timma till. Bränslefiltren var rena, men silen i tanken var igensatt av svart geggigt slem. Jag har gjort rent, men problemen kvarstår. Troligen är det en propp någonstans i den 5 m långa ledningen från tanken till motorn.

Jag hade inte hört talas om detta (välkända?) problem, men nu verkar det vara allmänt känt. Jag har tvärtom tidigare fyllt upp tanken med diesel på hösten för att motverka kondens. Gissa om mikroberna har trivts i min tank…