28 april, 2008

Skärgårdsstiftelsen vill vårda mark på Södertörn

Den 25 april uppvaktades miljö- och fastighetsborgarråd Ulla Hamilton (m) av representanter från Skärgårdsstiftelsen. Stiftelsens ärende var att bekräfta sitt intresse för att överta de markområden på Södertörn som Stockholms stad planerar att sälja. – Vi vill säkerställa att allmänheten också i framtiden kommer att få tillträde till de populära naturområdena runt Häringe och Hammersta, säger Raymond Svensson, ordförande för Skärgårdsstiftelsen.

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård och har uppdraget att göra skärgården tillgänglig för alla. I verksamheten ingår att främja utvecklingen av friluftsliv, rekreation, kultur, turism och dessutom att verka för en levande skärgård.

För att förhindra att Stockholms stad säljer ut områdena i Hammersta och Häringe till privata intressen vill nu Skärgårdsstiftelsen att marken överlåts till dem.

Utför stora naturvårdsinsatser

Skärgårdsstiftelsen förvaltar sedan 1998 redan områden i Häringe och Hammersta, där de arrenderar ut två jordbruk. Gårdarna håller genom sin verksamhet landskapet öppet och varierat. Dessutom utför arrendatorerna, enligt avtalet med Skärgårdsstiftelsen, omfattande naturvårdsarbeten på de delar av gårdarna som är naturreservat, till exempel fågelområdet Bobäcken i Häringe.

Jordbruken riskerar gå omkull

Betydande delar av de två gårdarnas åker-, skogs- och ängsmark ligger dock på de delar som ägs och utarrenderas av Stockholms stad. Det är de som nu planeras säljas ut. En försäljning innebär att det kan komma att byggas till exempel bostäder eller golfbanor på marken, och att den därmed inte längre blir tillgänglig för allmänheten. Om marken säljs minskas även odlingsmarken för gårdarna väsentligt, vilket får ekonomiska följder.

– Gårdarnas nuvarande storlek är en förutsättning för att de ska kunna gå runt ekonomiskt – och därmed för att Skärgårdsstiftelsen ska klara av att utföra naturvårdsarbetet i naturreservaten i Häringe och Hammersta, säger Raymond Svensson.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård. Stiftelsen verkar för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och främjar utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation, turism och en levande skärgård. Totalt har Skärgårdsstiftelsen cirka 70 anställda och stöds av 21 000 vänner. www.skargardsstiftelsen.se

Bilden:

Rågskär. Foto: Johan Ahlbom.