14 maj, 2008

Mild vinter förbättrar Sjöfartsverkets resultat

Den milda vintern med lägre kostnader för isbrytning och intäkter för uthyrning av isbrytare är viktiga orsaker till att Sjöfartsverkets första delårsrapport visar på att årets resultat ser ut att bli bättre än förväntat.

Prognosen för rörelseresultatet hela 2008 blir efter bokslutet för januari-mars 83 miljoner kronor. Det är välkomna miljoner som till en del ska användas för att bygga upp resultatutjämningsfonden. Fonden används främst för att utjämna kostnaderna för isbrytning mellan milda och strängare vintrar och den nästan tömdes förra året som en följd av ändrade beräkningar för pensionsskulden.

Sjöfartsverket har också för innevarande år fått ökade anslag för kostnader som inte ska belasta handelssjöfarten. Därför har Sjöfartsverket haft möjlighet att sänka den godsbaserade farledsavgiften med sex procent från 1 april.

Säker sjöfart för människa och miljö.
Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning, sjöfartsinspektion och sjömansservice.
Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 85 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till ca två miljarder kronor och antalet anställda till 1300.

Foto: Sjöfartsverket.

Länk: www.sjofartsverket.se