26 maj, 2008

Volvo tecknar avtal med indiska Eicher

Volvokoncernen har tecknat ett slutgiltigt avtal med den indiska fordonstillverkaren Eicher Motors gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag. Samriskbolaget, som föreslås få namnet VE Commercial Vehicles Ltd, innehåller som tidigare meddelats hela Eicher Motors lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan samt serviceverksamhet på lastbils- och bussidan.

Enligt avtalet för Eicher Motors över hela sin verksamhet inom lastbilar och bussar samt komponentaffären och verksamheten inom teknikkonsulttjänster, till VE Commercial Vehicles. Eicher Motors tillverkning av motorcyklar kommer inte att ingå.

Volvo kommer att få ett direkt ägande i samriskbolaget på 45,6 procent. Volvo köper även 8,1 procent av Eicher Motors Limited från majoritetsägaren och får därmed en direkt och indirekt ägarandel på 50 procent i VE Commercial Vehicles.

Volvokoncernen betalar sammanlagt SEK 1 840M för det 50-procentiga direkta och indirekta ägandet i samriskbolaget. SEK 1 510M tillförs samriskbolaget i form av kontanter och av resterande SEK 330M utgör SEK 220M likvid för de 8,1 procenten i Eicher Motors Limited och SEK 110M ersättning för en konkurrensklausul där Eicher Motors Limited samt dess majoritetsägare, förbinder sig att inte konkurrera med samriskbolaget eller dess verksamhet. Därutöver för Volvo över sitt indiska återförsäljarnätverk på lastbilssidan samt sitt indiska servicenätverk på lastbils- och bussidan till samriskbolaget.

”Det här avtalet innebär en mycket bra plattform för ytterligare tillväxt på den indiska marknaden för tunga lastbilar, som är den fjärde största i världen”, säger Pär Östberg, medlem av Volvos koncernledning och ansvarig för koncernens asiatiska lastvagnsverksamhet.

”Indien satsar mycket på förbättrad infrastruktur och tillsammans med Eicher har vi mycket goda förutsättningar för att stärka vår position på den indiska marknaden”.

Affären är bland annat villkorad av godkännande från berörda myndigheter och målsättningen är att slutföra affären så att Volvokoncernen kan konsolidera 50 procent av samriskbolaget under tredje kvartalet i år. Affären förväntas på kort sikt bara ge marginell påverkan på Volvokoncernens lönsamhet, finansiella ställning och vinst per aktie.

Den verksamhet inom Eicher Motors som avses överföras till samriskbolaget redovisade under räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2008, en omsättning på cirka SEK 3,3 miljarder och ett rörelseresultat på omkring SEK 135 M.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.