2 juni, 2008

Kustbevakningen föreslås få utökade befogenheter

Den 30maj presenterades Utredningen om Kustbevakningens befogenheter som letts av utredare Gunnel Lindberg och hovrättsassessorn Li Wallén. I den föreslås Kustbevakningen få utökade polisiära befogenheter, bland annat med rätt att inleda och driva förundersökning och under eget ansvar vara en brottsbekämpande myndighet till sjöss.

Inriktningen är att skapa en egen lagstiftning för Kustbevakningen, som kan underlätta och effektivisera det dagliga arbetet såväl internt som i samverkan med andra myndigheter. Utredningens förslag är att förändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2009.

Från Kustbevakningens sida har Kenneth Neijnes, chef för Region Nord, och chefsjurist Annika W Wikingsson deltagit i utredningen som experter tillsammans med representanter för Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Försvarsdepartementet och Finansdepartementet.

Kenneth Neijnes säger att utredningen innehåller en mycket bra kartläggning av Kustbevakningens nuvarande befogenheter och arbete.

− Utredningens förslag är en större händelse än när vi fick polisiära befogenheter 1983. Då fick vi möjlighet att ingripa och hjälpa polisen, men polismyndigheterna har hittills stått för de tunga besluten. Om förslaget går igenom kommer vi själva kunna ta ansvar hela vägen och arbeta mer direkt mot åklagarna, inte bara på miljöbrottssidan, förklarar Kenneth Neijnes.

Betänkandet förväntas skickas ut på remiss för synpunkter under sommaren och hösten 2008, och därefter kan beredningen i regeringskansliet fortsätta mot en lagrådsremiss och proposition.