13 juni, 2008

Preem, Södra och Sveaskog satsar på talldiesel

Preem, Sveaskog och Södra går in som delägare i bolaget SunPine AB. Det möjliggör en stor satsning i Sverige på produktion av talldiesel, ett förnyelsebart fordonsbränsle baserat på tallolja som kan ersätta fossila bränslen. Sunpine investerar 250 miljoner kronor i en första anläggning i Piteå som tas i drift under sista kvartalet 2009. Sverige blir därmed först i världen med att producera grön diesel från skogsråvara i industriell skala.

Preem, Sveaskog och Södra har tecknat avtal om att förvärva ca 60 procent av aktierna i bolaget SunPine AB. Investeringen sker genom en nyemission i SunPine. Drygt 40 procent av aktierna i SunPine innehas av Kiram AB, i sin tur ägt av entreprenören Lars Stigsson som också har grundat verksamheten.

Satsningen innebär att marknaden inom två år kommer att erbjudas en diesel med förnyelsebar råvara som väsentligt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Sverige blir därmed först i världen med att producera förnybar diesel från skogsråvara i industriell skala. Potentialen är stor och flera produktionsanläggningar kan komma att etableras både i Sverige och utomlands.

SunPine kommer att producera en råtalldiesel med ursprung från råtallolja, som är en biprodukt från skogsindustrins massaprocess. Råtalldieseln planeras att upparbetas i ett andra processteg till ett högkvalitativt dieselbränsle som passar alla dieselmotorer. Det nya dieselbränslet räknas till andra generationens biodrivmedel. All råvara kommer från skogen och processen konkurrerar därför inte med livsmedelsproduktion.

Produktionen av råtalldiesel kommer att ske i en ny anläggning i Piteå hamn. Anläggningen i Piteå beräknas vara i drift under sista kvartalet 2009 och kommer att kunna producera upp till 100 000 kubikmeter råtalldiesel per år. Omräknat till fordonsdiesel motsvarar det bränslebehovet för 100 000 dieselfordon som kör i genomsnitt drygt 1 000 mil per år.

Investeringen i Piteåanläggningen uppgår till ca 250 miljoner kronor. SunPine har tecknat råvaruavtal med Södra och ytterligare ett antal skogsindustriföretag om köp av tallolja för produktionen i Piteå. Råtalldieseln kommer att användas som förnybar råvara vid biodieseltillverkning på Preems raffinaderi i Göteborg.

Vid produktion av råtalldiesel produceras även en tallbeckolja som biprodukt. Ur tallbeckoljan kan man utvinna värdefulla finkemikalier som användes inom livsmedel- och läkemedelsindustrin. Bland annat kan beta-sitosterol produceras, som används i kolesterolsänkande livsmedel och vid tillverkning av hormonbaserade läkemedel.