13 juni, 2008

Volvos miljöpris till inflytelserik ekolog

Volvos miljöpris, som delas ut av en oberoende stiftelse, går 2008 till Buzz Holling, kanadensisk ekolog och forskare, vars teorier om hur ekosystemen klarar plötsliga förändringar fått ett mycket stort inflytande. I en tid när många oroar sig över klimatförändringar och oväntade naturkatastrofer påpekar Buzz Holling att det är viktigt att våra samhällen ökar sin förmåga till anpassning och flexibilitet för att vi ska fortsätta att kunna nyttja naturens sätt att producera. För kriser, säger han, är en oundviklig del av naturens sätt att fungera.

Buzz Hollings teorier har påverkat forskare världen över och gett upphov till nya kunskaper om hur naturresurser ska förvaltas och hur både mänskliga samhällen och naturen klarar kriser.

Buzz Holling är kanske mest känd som upphovsman till teorierna kring resiliens, vilket enkelt uttryckt innebär kapaciteten att klara av förändringar och samtidigt ha förmåga att utvecklas. Teorierna om resiliens innebär förmåga hos ett socialt eller ekologiskt system att klara av en chock, exempelvis i form av klimatförändring eller ekonomisk kris, och därefter förnya och återuppbygga sig själv.

En minskad förmåga till resiliens kan innebära förlust av värdefulla ekosystemtjänster och att systemen helt enkelt övergår i ett nytt stadium. De kan då få helt nya karaktärer, exempelvis när utfiskning eller andra förändringar gjort att en marin miljö totalt förändrats, eller ett avverkat skogsområde förvandlas till savann eller öken.

Buzz Hollings forskning och teorier har under senare år fått stor inverkan på forskningen inom hållbar utveckling. Detta eftersom det visat sig att förändringar inte bara sker gradvis, utan ofta genom turbulenta och snabba förlopp som innebär stor påfrestning på människans och naturens sätt att organisera och anpassa sig.

Juryn för Volvos miljöpris säger i sin prismotivering bland annat följande:

”Crawford (Buzz) Holling är en av vår tids mest kreativa och inflytelserika ekologer. Han integrerade tänkande har kastat nytt ljus över tillväxt, kollaps och återuppbyggnad av samverkande mänskliga och ekologiska system”.

Buzz Holling säger själv i en kommentar till prisjuryns beslut:

– Jag är överraskad och mycket hedrad. Efter att ha arbetat i många år för att förstå sambandet mellan människan och miljön är det fantastiskt att se vilket intresse det numera finns världen över för de här frågorna. Vi bevittnar just nu ett klassiskt exempel på en annalkande kris –klimatförändringen. Vår förmåga att klara den kommer givetvis att bero på hur vi kan minska utsläppen av växthusgaser, men minst lika viktigt är förmågan till anpassning och förståelse av hur ekosystemen påverkas och förändras.

Buzz Holling är Emeritus Eminent Professor in Ecological Sciences vid University of Florida, USA, men numera bosatt utanför Vancouver i Kanada. Han är grundare av Resilience Alliance, en sammanslutning av forskare i ett flertal länder och hans teorier ligger bakom bildandet av det nya Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet. Bland hans mest kända böcker finns Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems från 2002.

Buzz Holling kommer till Sverige i början av november för att ta emot Volvo Environment Prize vid en prisceremoni Stockholm. Förutom diplom får vinnaren en prissumma om 1,5 mkr.

Volvos miljöpris – The Volvo Environment Prize – är ett årligt pris som går till personer som gjort framstående upptäckter eller uppfinningar av vetenskaplig, socio-ekonomisk eller teknisk betydelse inom miljöområdet. Priset delas ut av en oberoende stiftelse med en jury som består av internationellt erkända personer inom miljöområdet. Sedan priset delades ut första gången 1990 har det tilldelats 34 personer. Bland pristagarna ingår många kända namn, varav tre också fått Nobelpriset.

Länk: www.environment-prize.com