21 juni, 2008

Boende på Ljusterö protesterar

I ett öppet brev till över 100 kommunpolitiker protesterar boende på Ljusterö mot Kraftö ABs förslag att förstöra en svensk skärgårdsidyll. Det privatfinansierade företaget har för avsikt att storskaligt etablera 23 vindkraftverk mitt i den känsliga mellanskärgården. De 150 meter höga kraftverken är de största i sitt slag och största delarna av ön kommer att beläggas med en bullermatta på nivåer som överstiger naturvårdsverkets rekommendationer i miljöer som fjäll och skärgårdar där en bullerfri miljö eftersträvas.

Ljusterö med närskärgård utgör en central del av den unika och levande mellanskärgården. Naturupplevelser, fridlysta djur och fågelarter, rekreation, turism och småskalig affärsverksamhet utgör grunden för hundratusentals besökare och de trettiotusen som bor på och kring ön. Ljusterö är tätbefolkad med stor visibilitet från närskärgården och få små fria naturområden. Ljusterö har dessutom en vindprofil som inte är lämplig för vindkraftverk. Detta försöker Kraftö AB lösa genom att föreslå en etablering av 23 av Sveriges högsta vindkraftverk, 150 meter höga och jämförbara med Kaknästornet, för att nå vindströmmar som kan ge en lönsam energiproduktion.

Stockholms skärgård är ett område av riksintresse. De stränga reglerna för strandskydd, fridlyst natur djur och fågelliv samt bebyggelse värnar skärgårdens sköra och unika miljö, samt kulturskydda den bebyggelse som är genuin i landskapet. Detta skydd borde omöjliggöra byggandet av en så dominant vindpark i området. Större delen av norra mellanskärgården, vilket även innefattar flera naturreservat, kommer att påverkas av den tänkta ”vindkraftfabriken” på Ljusterö. Boverket och Länsstyrelsen i Stockholm avråder klart i sina omfattande utredningar från storskalig utbyggnad av vindkraft i Stockholms skärgård av hänsyn till dess världsunika och känsliga karaktär, betydelsen för rekreation, upplevelseturism samt mångfald av intressen.

– Vi har skrivit ett öppet brev till våra kommunpolitiker för att få dem att öppna ögonen för en osannolik exploatering för privata intressens skull. Ljusterö är en mycket populär natur och kulturbyggd och att en exploatering i linje med den som KRAFTÖ AB föreslagit riskerar att förstöra stora ekonomiska värden för kommunen, påverka den unika skärgårdsmiljön med flera fridlysta arter så som havsörn. Vi hoppas att genom detta brev får stöd från våra folkvalda och att det nu lyssnar till sina väljare, säger Mats Gröndahl från Bevara Ljusterö

Småskalig vindkraft kan lösa lokala behov energi runt om i Sverige, så även på Ljusterö. Storskalig vindkraft däremot kräver etablering på av riksintresse lämpliga platser, där såväl vindkraftspark och infrastruktur har förutsättning att etableras av långsiktiga ägare och utan att känsliga miljöområden påverkas. I en nyligen presenterad översyn av Energimyndigheten presenterar de områden som är lämpliga för etablering av vindkraftverk. Enligt Energimyndigheter gäller goda vindförhållanden i främst södra Sveriges och Norrlands inland samt till havs. Ljusterö ingår inte i denna lista.

Länk: www.bevaraljustero.nu