23 juni, 2008

Döda bottnar ett problem i Östersjön

7 av de 10 största döda bottnarna i världshaven finns i Östersjön, visar en sammanställning av Världsnaturfonden WWF baserad på forskningsdata från World Resources Institute (WRI). De döda bottnarna täcker områden som är dubbelt så stora som Sveriges samlade åkerareal.

Forskare i världen ser med ökad oro hur arealen döda bottnar i kustområden ökar. Under de senaste åren har antalet ökat från 44 (1995) till 169 stycken. Området med döda bottnar täckte förra året en yta dubbelt så stor som Sveriges åkerareal, motsvarande 70 000 kvadratkilometer.

– För Östersjön kan de döda bottnarna förorsaka total kollaps för hela ekosystemetom utvecklingen får fortsätta, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Döda bottnar förorsakas av övergödning och kan förekomma både i sjöar och hav. För stora mängder kväve och fosfor fungerar som gödningsämnen i vattnet och ökar produktionen, inte minst av alger.

Bottendöden uppkommer när alger och andra organismer sjunker till botten och bryts ned av bakterier som förbrukar allt tillgängligt syre under den processen. I Östersjön är jordbruk den absolut största enskilda källan men avlopp, industrier, förbränning av fossila bränslen inom transport och energisektorn bidrar också.

WWF visar i en annan forskningsrapport att effekterna av klimatförändringarna gör att de föreslagna åtgärderna för att minska övergödningen är otillräckliga. Ett varmare klimat ökar med största sannolikhet mängden alger i Östersjön, speciellt där algförekomsten är stor. Klimatförändringen leder till mera regn och stigande medeltemperaturer. Mildare vintrar och minskat istäcke leder till att mer näringsämnen – främst fosfor och kväve – rinner ut i Östersjön. Speciellt utsatta områden är Finska viken, Skärgårdshavet och Rigabukten.

– Det enda sättet att stoppa utvecklingen är att drastiskt skära ner på utsläppen i Östersjön, säger Lasse Gustavsson.

WWF kräver snabba och resoluta åtgärder för att minska utsläppen inte minst från jordbruket runt Östersjön.

Länk: www.panda.org/baltic
Länk: www.wwf.se

Bilden: Algblomning. Foto: Anders Modig/Naturbild.