6 juli, 2008

Nya säkerhetsåtgärder för fartygstrafiken i Ålands hav

Den internationella sjösäkerhetsorganisationen IMO har – i ett första steg – godkänt nya säkerhetsåtgärder för fartygstrafiken i Ålands hav.

IMO:s underkommitté Safety of Navigation godkände i dag, fredag, det finsk-svenska förslaget om att införa trafiksepareringar och särskilda farleder för djupgående fartyg i Ålands hav. Detta är ett första steg innan åtgärderna definitivt godkänns och innebär att de med största sannolikhet kommer att införas 1 januari 2010. Det definitiva beslutet kommer att tas av IMO i december 2008.

Åtgärderna innebär att nord-sydgående och ost-västgående trafik separeras. Där dessa trafiksepareringar korsar varandra, s.k. ”precautionary areas”, kommer man i sjökortet att uppmanas att vara extra uppmärksam. Dessutom kommer fartyg med stort djupgående att tilldelas en egen farled.

Idag rör sig fartygen på ett ostrukturerat sätt, vilket skapar många möten som gör att risken för kollisioner ökar. Den trafik som finns i området idag präglas av färjetrafiken mellan Finland och Sverige på ost-västgående blandad med annan handelssjöfart på nord-sydgående. Sommartid är det dessutom många fritidsbåtar i området. Genom införandet av s.k. trafiksepareringar och djupvattenrutter blir det lättare för fritidsbåtar att veta var de kan förvänta sig möten med fartyg.

Med dessa åtgärder kommer sjösäkerheten i området öka väsentligt.