7 juli, 2008

Preem investerar för att tillverka grön diesel

Preem anpassar ett av sina raffinaderier till förädling av gröna råvaror. Ombyggnaden av raffinaderiet skall vara klar i slutet av 2009 och kan då förädla 140 000 ton gröna råvaror per år. Preem investerar närmare en kvarts miljard kronor i ombyggnationen som skall öka andelen förnybara bränslen på den svenska marknaden.

Preem, som är Sveriges största producent och leverantör av drivmedel, arbetar för att minska transporternas miljö- och hälsopåverkan genom ständigt förbättrade produkter. Det har länge varit ett mål för Preem att öka andelen biokomponenter i den diesel som företaget erbjuder sina kunder.

”Genom att vi utnyttjar en av våra befintliga anläggningar även för grön produktion blir tillverkningen kostnadseffektiv. De förnyelsebara produkterna har en hög kvalitet och de kan med fördel blandas med befintliga fossila bränslen. Sverige har redan idag världens bästa diesel och nu gör vi den ännu bättre” säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef, Preem Petroleum AB.

Anpassningen gör att raffinaderiet, förutom råolja, även kan förädla olika typer av gröna råvaror, till exempel vegetabiliska oljor och animaliska fetter, till högkvalitativt dieselbränslen. För att inte konkurrera med tillverkning av livsmedel kommer Preem i först hand att använda skogsbaserade råvaror. Preem har som ett led i denna process gått in i företaget Sunpine som delägare tillsammans med Södra Skogsägarna och statliga Sveaskog. En ny fabrik skall byggas i Piteå för 250 miljoner kronor där Sunpine skall tillverka en dieselråvara från tallolja som är en biprodukt från massaindustrin. I Preems bioraffinaderi i Göteborg förädlas talloljan vidare till ett dieselbränsle som räknas till andra generationens biodrivmedel.

I bioraffineringsprocessen förbättras talloljans lagringsbeständighet och förbränningsegenskaper samtidigt som energiinnehållet ökar. Dessutom avlägsnas svavel och andra föroreningar ur produkten vid förädlingen. I slutanvändarledet innebär tillskottet på 100 000 ton råtallolja att utsläppen från fordonstrafiken reduceras med ca 250 000 ton koldioxid per år.

Investeringen i att anpassa raffinaderiet till förädling av gröna råvaror är en av flera insatser som Preem vidtar i sitt engagemang för klimatfrågan. Preem ser på möjligheterna att bygga ut vindkraft och på längre sikt även på avskiljning och lagring av den koldioxid som produceras vid raffinaderierna. Tillsammans med andra aktörer inom energibranschen tittar Preem också på möjligheter att framställa grön vätgas från biomassa och tillsammans med skogsbolagen undersöker Preem andra råvaror från skogen som skulle kunna förädlas till diesel och bensin vid raffinaderierna. Sedan tidigare har Preem ett pågående samarbete med Perstorp för framställning av RME (rapsmetylester) som blandas in i Preems standard diesel med 5 % och med 15-30 % i våra spetsprodukter, Biodiesel 15 / Biodiesel 30, till storkunder.