4 september, 2008

Nu tar Oceanum – Sjöfartens Värld form

Nu tar arbetet fart med att utveckla Oceanum – Sjöfartens Värld i Skärhamn. En modell har idag presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott i Tjörns kommun. Huset är ritat av Gert Wingårdh som utformat det utifrån vissa givna förutsättningar såsom tillgänglighet, miljö och övrig hamnutveckling. Husets har en central placering och knyter samman verksamheten i Södra hamnen med torget i Skärhamn.

Projektet lämnade i juni in en framställan om tomt till Tjörns kommun och inom kort ska kommunstyrelsen ta ställning i ärendet.

– Förslaget på placering utgår från den plats som tidigare anvisats av politikerna i Tjörns kommun, säger Annika Kristensson, projektledare för Oceanum. Platsen uppfyller också de önskemål som finns från projektets sida med anslutning till hamnen och båtlivet.

Under 2011 beräknas Oceanum stå färdigt för invigning.

– Med Oceanum vill vi visa hur vi människor påverkas av den verksamhet som pågår på och vid havet och hur havet dikterar förutsättningarna för långt mycket mer än vi oftast tänker på. De maritima näringarna har stor betydelse för allt från det lilla kustsamhället till nationell ekonomi, både historiskt, i nutid och inte minst i framtiden, säger Annika Kristensson.

Oceanum ska vara ett science center som vill synliggöra nationell sjöfart och maritim verksamhet genom utställningar, som mötesplats och informationsbas. Det gäller allt från maritim forskning till havet som arbetsplats och däremellan kulturhistoriska nedslag. Målsättningen är att skapa en ökad kunskap och ökat intresse kring maritima frågor. Oceanums främsta målgrupp är ungdomar.

Projektet är ett samverkansprojekt och drivs av en ideell förening med omkring 25 medlemmar från både myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner. Föreningens styrelse representeras av Länsstyrelsen genom Landshövding Lars Bäckström som ordförande, Västra Götalandsregionen, Tjörns kommun, Chalmers, Göteborgs universitet, Sveriges Redareförening och Nordiska Akvarellmuseet. Statens maritima museer är adjungerande till styrelsen. Idag finansieras projektet genom projektstöd från Regionala utvecklingsnämnden och Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen samt från Statens maritima museer.