23 april, 2009

150 Mkr för skrotning av fartyg

Genom ett beslut i övervakningskommittén för Europeiska fiskerifonden i Sverige kommer ytterligare 150 miljoner kronor att göras tillgängliga för skrotning av fiskefartyg med hjälp av offentligt stöd.

Fiskeriverket har nyligen beräknat att 40 procent av torskfiskeflottan i Västerhavet bör skrotas för att ge förutsättningar för ett hållbart och lönsamt fiske. Fiskeriverket hade därför lämnat ett förslag till övervakningskommittén om en ändring i programbudgeten.

– Vi gör en prioritering genom att överföra pengar från andra stödområden till skrotning, säger Bengt Strömblom vid Fiskeriverket.

Beslut i samförstånd
Övervakningskommittén är tillsatt av regeringen för att kontrollera att EU-stöden från Europeiska fiskerifonden används effektivt. Kommittén leds av

Jordbruksdepartementet och samlar representanter från berörda näringar som yrkesfisket, vattenbruket och beredningsindustrin samt intresseorganisationer som Sportfiskarna och Världsnaturfonden. Även ledamöter från Fiskeriverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera myndigheter ingår i kommittén, som fattar beslut i konsensus.

– Det är glädjande att vi nu har möjlighet att genomföra den planerade skrotningskampanjen i Västerhavet, som är en nödvändig åtgärd för att anpassa flottkapaciteten efter fiskresursen. Därmed kan vi bidra till att förbättra situationen för de fiskare som i dag är i en svår situation, så att branschen kan återfå sin framtidstro. Beslutet lägger grunden för att vi ska kunna utveckla ett långsiktigt hållbart fiske, säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

Högt söktryck
Det finns ett högt söktryck till stödprogrammet och i dagsläget har knappt 75 miljoner kronor i EU-medel beviljats till andra åtgärder än skrotning. Efter omföringen finns ett fortsatt beslutsutrymme på 230 miljoner kronor för olika typer av projekt, till exempel utsättningar av hotade arter som ål och andra projekt med miljöfokus, och för stöd till investeringar i vattenbruk och beredning.

Till detta kommer även den nationella medfinansieringen som varierar mellan de olika insatserna. Regeringen har genom den havspolitiska propositionen nyligen ökat medfinansieringen till programmet, med fokus på olika miljöförbättrande åtgärder.