1 juni, 2009

Klara och tydliga miljömål för SBU

I drygt 20 år har Svenska Båtunionen arbetat med och drivit på båtlivets miljöfrågor. Unionen med sin breda bas – 150 000 medlemmar i sammanlagt 900 båtklubbar – har genom sin miljökommitté utbildat och entusiasmerat båtklubbarna och deras medlemmar i de för båtlivet så viktiga frågorna.

Ett tydligt exempel på detta är arbetet med att ta fram ett ställningstagande i den så omdebatterade toautsläppsfrågan. Resultatet av detta arbete blev ett klart nej till ett allmänt förbud. Däremot bör det finnas fler toaletter i land i de vikar och naturhamnar som fritidsbåtarna besöker. Ställningstagandet har nu sänts till Transportstyrelsen.

Problemen har dryftats i en rad förbundsmöten landet runt där både SBU:s styrelse och miljökommitténs företrädare diskuterat med de olika båtförbunden. Dessvärre har SBU inte aktivt tillfrågats av Transportstyrelsen – som fått regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för ett förbud – förrän mycket sent i höst. Då för att kvalitetsgranska ett digert utredningsunderlag som utomstående konsulter tagit fram.

Dessbättre är frågan inte ny för SBU. Två gånger tidigare har utsläppen från fritidsbåtar utretts, då av Sjöfartsverket. De gångerna fick SBU vara med. Vid båda tillfällena fann Sjöfartsverket att det inte var samhällsekonomiskt försvarbart att genomföra ett sådant förbud – utsläppen var helt enkelt för små. Den senaste utredningen ägde rum för tre år sedan och erfarenheterna från det arbetet har hjälpt till.

Nio punkter om miljön

SBU:s ställning i den här frågan kan sammanfattas i nio punkter:
• Fler toaletter i land ger snabbast och mest kostnadseffektivt resultat och ska ingå i den samhällsfinansierade infrastrukturen på land.
• Detta är särskilt viktigt för den stora majoriteten fritidsbåtar som inte har toalett ombord och som är en del av det rörliga friluftslivet.
• Båt med vattentoalett ombord ska ha hålltank, helst tömningsbar över däck.
• Onödig tömning av hålltank i havet ska undvikas, ingen tömning i inlandsvatten.
• Tömning av hålltank till nöds, och då minst 500 m från land, till havs och under gång.
• Lokala väl motiverade, avgränsade förbud kan godtas, till exempel i naturhamnar och strandnära lägen.
• Fler och väl tillgängliga tömningsstationer som en del av samhällsfinansierad infrastruktur.
• Tidigt samråd med båtorganisationer före myndighetsbeslut i båtmiljöfrågor.
• Myndighetsbeslut ska vara underbyggda av kvalitetssäkrade utredningar i samverkan med båtorganisationerna.

Ståndpunkterna är fastlagda av Svenska Båtunionens styrelse.

Övriga miljöfrågor

SBU:s styrelse har också lagt fast fler ställningstagande i övriga miljöfrågor som rör båtlivet.

Dessa är:
• Ren båtbotten utan negativ påverkan av miljön.
• Tekniskt okomplicerade spolplattor med anpassad rening.
• Nya, miljöanpassade, bottenfärger är på gång, vänta med stora investeringar, överklaga orimliga ålägganden.
• Ta hand om gamla bottenfärger som successivt tvättas fram, dolt miljöhot.
• Dyra och svårskötta bottentvättar passar kanske i en stor marina – inte i små båtklubbshamnar, skilda villkor med hänsyn till kuststräcka.
• Alkylatbensin med hög tillgänglighet.
• Använd diesel eller syntetdiesel utan inblandning av vegetabiliska oljor.
• Förebyggande egenkontroll av klubbanläggningar inom miljö och säkerhet.