21 september, 2009

Välmående havsmiljöer – en investering för framtiden

Den politiska viljan finns. Det vi behöver nu är samsyn och gemensam plan för hur vi ska säkerställa havsmiljöernas välstånd. Inom och utanför EU. Helcoms Baltic Sea Action Plan lyftes fram som ett steg i rätt riktning på en internationell konferens.

Under två dagar har runt 150 personer samlats i Stockholm för att diskutera de värden som havet erbjuder oss. De som deltog var speciellt inbjudna tjänstemän och beslutsfattare på nationell nivå i framförallt EU:s medlemsländer. Mötet är ett av de expertmöten Naturvårdsverket arrangerar under ordförandeskapet.

Syftet med konferensen var att ge en bättre förståelse för marina ekosystemtjänster, hur de förhåller sig till varandra och vilka värden de ger oss.

 Budskapet från deltagarna var tydligt. Förutsättningen för en blomstrande framtid är hälsosamma ekosystem. Vi har nu ett gemensamt ansvar för att utveckla åtgärder och arbetsformer för att se till att vi når dit, säger Björne Olsson chef för havsmiljöenheten.

Under mötet fick deltagarna ta del av exempel på hur dessa värden kan lyftas in i politiska beslutsprocesser och bidra till att utforma lämpliga styrmedel.

Bland talarna fanns bland annat professor Terry Hughes som delade med sig av sina erfarenheter från Stora Barriärrevet. Där har man, bland annat genom att skapa olika zoner, lyckats få många fiskbestånd att återhämta sig.

I vissa zoner har fiske varit helt förbjudet, i andra har fritidsfiskare fått fiska men inte yrkesfiskare och på ytterligare andra ställen har man även haft ett kommersiellt fiske. Det går att dra paralleller till andra områden, bland annat Östersjön.

 Det är samma problem med utsläpp av näringsämnen och överfiske. Och sedan har vi den stora okända faktorn, klimatförändringen, säger Terry Hughes.

Björne Olsson, chef havsmiljöenheten, 08-698 85 48, bjorne.olsson@naturvardsverket.se