22 september, 2009

Kraftfull miljösatsning för svenskt ledarskap för klimat och levande hav

Regeringen fortsätter särskilt prioritera klimat och hav med 2010 års budgetproposition. Internationella klimatinvesteringar tillförs 200 miljoner kronor och havsmiljösatsningen ytterligare 105 miljoner kronor för 2012. Nya medel anslås även för genomförandet av kemikalielagstiftningen REACH och Inspire-direktivet.

– Med de nu beslutade satsningarna har regeringen tillfört miljöområdet drygt 20 miljarder kronor under mandatperioden, en ökning med nära 5 000 miljoner kronor, jämfört med förra mandatperioden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Sverige tar täten när det gäller att ha det mest ambitiösa klimatmålet och med en konkret plan för att fasa ut fossil energi. Takten i skyddet av biologisk mångfald har mer än fördubblats och en havsmiljard har satsats på våra hav. På område efter område har regeringen flyttat fram positionerna och stärkt svenskt ledarskap på miljöområdet, säger Andreas Carlgren.

Satsningen på klimatområdet fortsätter. Arbetet med klimatanpassning och klimatforskning fortsätter. Regeringen föreslår nu en förlängning av insatser för anslaget internationella klimatinvesteringar genom en ökning med 200 miljoner kronor 2012. Totalt satsas 1,05 miljarder kronor under en femårsperiod 2008-2012 på internationella klimatinvesteringar.

Gröna investeringar är en nyckelfråga i klimatförhandlingarna. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att reformera Clean Developing Mechanism, CDM. Kontrollen ska stärkas för att minskningar sker som annars inte skulle ha gjorts och för att bredda projekten till fler områden och länder. Särskilt de minst utvecklade länderna som ofta drabbas hårdast behöver ta del av projekten.

– Sverige ska visa ledarskap både vad gäller det vi gör här hemma och internationellt. Till de senaste årens kraftiga satsningar läggs nu ytterligare pengar till gröna klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Åtgärder för de allra fattigaste länderna som ofta drabbas hårdast av klimatförändringarna är en nyckelfråga. Att stärka förtroendet mellan utvecklingsländer och industrialiserade länder är avgörande för en ambitiös överenskommelse i Köpenhamn i december, säger Andreas Carlgren.

När alliansregeringen tillträdde 2006 fanns inget havsmiljöanslag i budgeten. Alliansregeringen rivstartade en havsatsning och närmare en miljard kronor har avsatts under mandatperioden. Ytterligare 105 miljoner tillförs nu för 2012. En havsproposition har lagts fram med ett 30-tal olika uppdrag till myndigheter för en förbättrad havsmiljö. En havsmiljömyndighet ska bildas. Arbetet med att utreda myndighetens verksamhetsområde pågår.

– Regeringen har satsat ojämförligt stort på att förbättra miljön i Östersjön och Västerhavet och satsningen fortsätter. Den nya myndigheten kommer att vara en samlande kraft för åtgärderna, säger Andreas Carlgren.

En tredjedel av miljöbudgeten under mandatperioden går till åtgärder för biologisk mångfald. Takten i skyddet av skog har mer än fördubblats, jämfört med tidigare. Totalt har 184 000 hektar skog skyddats under alliansregeringen, vilket gör att målet om totalt 400 000 hektar skyddad skog till 2010 till skillnad mot tidigare nu är inom räckhåll.

Satsningar inom miljöbudgeten, utgiftsområde 20:
– Regeringens satsningar på klimatområdet fortsätter. Regeringen aviserar en förlängning av insatser för anslaget Internationella klimatinvesteringar genom en ökning med 200 miljoner kronor 2012.
– Regeringens havsmiljösatsning fortsätter. För 2012 beräknas anslaget för havsmiljö öka med 105 miljoner kronor.
– Arbetet med klimatanpassning som inleddes 2009 fortsätter. Regeringen satsar ytterligare 17 miljoner kronor under åren 2010 och 2011 samt 92 miljoner kronor år 2012 på klimatanpassning.
– I samband med den så kallade. klimatmiljarden tillfördes SMHI 8 miljoner kronor per år 2008-2010 för klimatforskning vid Rossby Centre. Denna satsning fortsätter genom att anslaget till SMHI tillförs 8 miljoner kronor för åren 2011 2012.
– I enlighet med forskningpolitiska propositionen tillför regeringen anslaget för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad (Formas): Forskning ytterligare 11,5 miljoner kronor per år från och med 2010.
– För att möjliggöra utökad kemikalietillsyn, snabbare handläggning av ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel samt säkerställa att Sverige fortsatt kan agera som en av de mest drivande medlemsstaterna i kemikaliearbetet inom EU och internationellt tillför regeringen anslaget till Kemikalieinspektionen 30 miljoner kronor per år från och med 2010.
– För genomförandet av Inspire-direktivet i svensk lagstiftning föreslås att ett nytt anslag för Inspire uppförs på statsbudgeten. Anslaget ska användas för att finansiera samordningen av genomförandet, för att ta fram en nationell portal samt för att finansiera vissa andra merkostnader som följer av direktivet. Det övergripande syftet med Inspire är underlätta tillgången till information för den europeiska miljöpolitiken; för att beskriva tillståndet i miljön, kunna följa förändringar och göra informationen offentlig. Regeringen tillför anslag för Inspire 50 miljoner kronor för åren 2010-2012.