24 september, 2009

Volvo i världsunikt Bio-DME-projekt

Volvo Lastvagnar tar nästa konkreta steg mot koldioxidneutrala vägtransporter. Inom ramen för ett brett samarbetsprojekt genomförs fältprover med 14 lastbilar som körs på Bio-DME – ett bränsle med både låg miljöpåverkan och hög energieffektivitet.

I augusti 2007 presenterade Volvokoncernen sju demonstrationslastbilar från Volvo Lastvagnar som anpassats för sju olika typer av biobränslen, av vilka DME (Di-Metyl-Eter) var ett. Initiativet visade att Volvo har de tekniska lösningarna att köra den effektiva dieselmotorn på i princip alla förekommande förnyelsebara bränslen.

Volvo Lastvagnar ska nu, i ett samarbetsprojekt mellan bland andra EU, svenska Energimyndigheten, bränslebolag och transportindustrin undersöka möjligheterna för en storskalig satsning på DME framställd av biomassa, så kallad Bio-DME.

Volvo Lastvagnar bidrar till projektet med 14 Volvo FH-lastbilar som skall testköras av utvalda kunder på fyra orter i olika delar av Sverige mellan 2010 till 2012. Den första fältprovslastbilen premiärvisas idag i Piteå där produktionen av Bio-DME kommer att ske i Chemrecs anläggning. Volvokoncernen, där Volvo Lastvagnar ingår, är via Volvo Technology Transfer, en av delägarna till Chemrec.

I anslutning till massabruket Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, kommer projektet att framställa fyra ton Bio-DME per dygn. Råvaran som används är svartlut – en energirik, trögflytande biprodukt från massaindustrin. Genom förgasning av biomassan i svartluten skapas ett mycket rent och energieffektivt drivmedel.

– Ur ett helhetsperspektiv tillhör Bio-DME ett av den andra generationens mest lovande biobränslen. Bio-DME ger både hög energieffektivitet och låga utsläpp av växthusgaser. Just dessa två egenskaper värdesätter vi extra högt när vi analyserar möjliga alternativa bränslen”, säger Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar.

Bio-DME som bränsle i en dieselmotor ger lika hög verkningsgrad och en lägre ljudnivå jämfört med traditionella motorer. Jämfört med diesel genererar Bio-DME 95 procent lägre utsläpp av koldioxid. Förbränningen ger dessutom mycket låga emissioner av partiklar och kväveoxider. Sammantaget gör detta Bio-DME till ett idealiskt bränsle för dieselmotorer.

Fältprovet påbörjas 2010 och omfattar hela teknikkedjan från biomassa till bränsle i lastbilar, alltså även distribution och tankstationer. Bränslebolaget Preem upprättar tankstationer för att lastbilarna skall kunna användas i normal regional- och lokal trafik. I projektet deltar också Chemrec, Delphi, ETC, Haldor Topsoe, Preem och Total som samarbetspartners.

Inspektioner och utvärdering av bränsle, lastbilsteknik, kundupplevelse och distribution skall sedan genomföras för att ge svar på om Bio-DME har förutsättningar att bli ett av de bränslen som delvis kan ersätta beroendet av diesel.

Projektet är tidsbegränsat och utvärderingen samt myndigheternas långsiktiga beslut kommer att avgöra om fullskalig industriell produktion blir verklighet. Utmaningarna med nya drivmedel ligger framförallt i att kunna arbeta långsiktigt, att få fram en tillräckligt stor mängd biodrivmedel och att lösa distributionen till ett tillräckligt stort antal tankstationer.

– Fältprovet kommer att ge oss nya värdefulla insikter om potentialen hos Bio-DME som ett framtida fordonsbränsle. Fortfarande krävs fler tester, mer omfattande bränsleproduktion och en utbyggd infrastruktur. Och kanske framförallt – tydliga riktlinjer från myndigheterna kring hur man ser på bränslet”, säger Volvo Lastvagnars VD, Staffan Jufors.

FAKTA DME

Detta är DME (Di-Metyl-Eter)

DME är en gas men omvandlas till vätska redan vid ett lågt tryck på 5 bar. Hanteringen är okomplicerad och liknar den för gasol. Det vanligaste användningsområdet idag är som drivgas i sprayburkar. DME kan framställas ur både naturgas och olika typer av biomassa och kallas då Bio-DME.

Bio-DME – framtida potential

Ur ett EU-perspektiv har Bio-DME potential att år 2030 kunna ersätta drygt 50 % * av dagens dieselanvändning inom tunga vägtransporter. Den största framtida utmaningen ligger i att skapa en infrastruktur för distributionen av bränslet.

*Källa: EUCAR/CONCAWE/JRC 2005, European Commission, Volvo

Miljöfakta Bio-DME:

• 95 % lägre koldioxidutsläpp än diesel, inget utsläpp av sotpartiklar

• Generellt låga nivåer av emissioner

• Fem gånger bättre arealutnyttjande än exempelvis biodiesel

• Hög energieffektivitet i förhållande till andra biodrivmedel