20 oktober, 2009

Göta kanalbolaget hoppar av båtlyften

AB Göta kanalbolags styrelse har vid styrelsemöte den 8 oktober beslutat att lämna sitt deltagande i projektet Båtlyft i Söderköping, då flera frågor ännu är olösta. Detta för att inte äventyra förbifartsprojektet med den nya sträckningen av E22.

Göta kanalbolags ställningstagande grundar sig på att ett antal avgörande frågeställningar, som i huvudsak rör kapacitet, kringanläggningar, besökscenter samt ägande och drift med därtill hörande ansvar och kostnader, inte är lösta.

– Göta kanalbolags huvuduppdrag är att tillvarata våra trafikanters behov av en väl fungerande vattenled, säger Göta kanalbolags VD Anders Donlau. Idag föreligger inte förutsättningarna för en säker och långsiktigt fungerande lösning för kanalens trafikanter genom en båtlyft.

– Vi vill kraftigt understryka att vi tagit detta ställningstagande i nuvarande skede för att inte äventyra förbifartsprojektet, säger Björn Eriksson, styrelseordförande i AB Göta kanalbolag.

Vi har under lång tid påtalat att det finns frågor som måste finna sin lösning för att projekt Båtlyft ska kunna realiseras. Kanalbolagets styrelse gör i dagsläget bedömningen att frågan inte kan lösas inom tidsramen för projektet förbifart Söderköping och väljer därför att lämna Båtlyftsprojektet.

Länk: www.gotakanal.se