30 oktober, 2009

EU:s Östersjöstrategi en chans till ett friskare hav

WWF uppmanar regeringarna runt Östersjön att lägga stort fokus på miljön när EUs strategi för Östersjöregionen antas vid Europeiska rådets möte i Bryssel 29-30 oktober. Strategin kan bli ett viktigt steg mot ett renare och friskare Östersjön – men bara om regeringarna följer strategins ursprungliga intentioner.

– För att Östersjöstrategin inte ska bli ytterligare en deklaration som lovar mycket men levererar lite måste den ges högsta prioritet på statsministernivå. För att bli framgångsrik måste den omfatta alla sektorer i en integrerad process, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWF har på nära håll följt och varit aktiv i utvecklingen av EUs strategi för Östersjöregionen och välkomnar den. Strategin ger en unik möjlighet att skapa en mer integrerad förvaltning av havet och dess resurser och WWF hyser nu mycket stora förväntningar på Östersjöländernas regeringar att genomföra nödvändiga åtgärder.

För att komma tillrätta med Östersjöns komplexa problem måste länderna och regeringarna arbeta effektivt över sektors- och nationsgränser och mellan myndigheter med olika mandat. En viktig åtgärd, som WWF länge efterfrågat, är att genomföra havsplanering i hela Östersjön där man på ett samlat sätt beslutar var aktiviteter som sjöfart, fiske och vindkraft ska ske för att minska konflikter mellan olika intressen och undvika negativ påverkan på miljön.

Östersjöstrategin som är gränsöverskridande och omfattar flera länder är den första regionala strategin i sitt slag i Europa.

– Vi hoppas att Sverige nu kommer att lägga stor kraft på att genomföra Östersjöstrategin och vidta åtgärder för att skapa en integrerad havsförvaltning. Att inrätta en samlad havsmyndighet med mandat att förvalta hela havsmiljön och dess resurser, inklusive fisken, bör ingå i detta, säger Åsa Andersson, programchef för svensk natur och Östersjön på WWF.

WWF anser, i motsats till regeringen, att fiskeriförvaltningen, måste ingå i den nya svenska havsmyndighet som nu utreds. Överfisket och för stor användning av näringsämnen inom jordbruket är de allvarligaste orsakerna till miljöproblemen i Östersjön. Därför är det speciellt viktigt att regeringarna försäkrar att fiske- och jordbrukspolitiken integreras i havsmiljöarbetet – och att genomförandet av strategin sker med hänsyn till Östersjöns ekosystem. Det krävs både för att få en integrerad hållbar utveckling och en välmående miljö.

Länk: www.wwf.se

Bilden:
Östersjövy. Foto: Lasse Burell / Perfectworld.se.