18 december, 2009

Ändrade regler för fisket i de stora sjöarna

Beslutet innebär bland annat att ryckfiske från is efter lake förbjuds, att nät skall vittjas minst en gång var femte dygn, att minimimåttet för gös i Mälaren höjs till 45 cm och att minsta tillåtna maska i Mälaren höjs till 120 mm. Fiskeriverket har beslutat om ändrade bestämmelser för fisket i de stora sjöarna.

Beslutet innebär bland annat att ryckfiske från is efter lake förbjuds och att nät skall vittjas minst en gång var femte dygn. Bestämmelserna träder ikraft den 21 december 2009.

Vid översynen av fiskebestämmelserna i Vättern 2005 beslutades om en bestämmelse om att nät skulle vittjas minst en gång var femte dygn. Bakgrunden till detta var att det saknades möjlighet för tillsynen att ingripa om man hittade övergivna eller borttappade nätredskap.

På senare tid har det även i Vänern varit vissa problem med borttappade eller infrusna redskap. Fiskeriverket anser att samma regel som gäller i Vättern bör gälla även i de övriga stora sjöarna, d.v.s. även i Vänern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland. Detta innebär att tillsynen i dessa sjöar får bättre möjlighet att ingripa om man hittar spökgarn och skapar också ett incitament för fiskaren att planera sitt fiske så att redskapen inte fryser inne eftersom man då riskerar att de beslagtas.

I samband med att Fiskeriverket remitterade ett förslag om förbud mot ryckfiske i havet år 2008 påpekade flera remissinstanser att det fanns ett undantag i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena som innebar att det var tillåtet att ryckfiska lake från is och att man ansåg att detta borde förbjudas. Ryckfiske är en fiskemetod som innebär att mycket fisk kan skadas utan att fisken landas och Fiskeriverket har därför beslutat att även ryckfiske efter lake från is förbjuds.

Beslutet innebär också att minimimåttet för gös i Mälaren höjs till 45 cm och att minsta tillåtna maska höjs till 120 mm. I denna del har de flesta myndigheter och organisationer som besvarat remissen ansett att om förslaget skall antas i nuvarande form så måste övergångstiden förlängas. Detta då fiskare bör få möjlighet att fiska slut på redan investerade redskap. Fiskeriverket har därför beslutat att tiden för ikraftträdande vad gäller minimimått för gös och minsta tillåtna maska i Mälaren skall vara den 1 juli 2012.