25 februari, 2010

Från minfartyg till ledningsfartyg i rekordfart

På kort tid har HMS Carlskrona byggts om till stöd- och ledningsfartyg för insatsen i Adenviken. Den 13 mars kastar besättningen loss med destination Afrika. Ombord på HMS Carlskrona pågår nu de sista förberedelserna inför hennes avfärd till Adenviken där hon ska delta i den EU-ledda Operation Atalanta. Syftet med insatsen är att trygga sjöfarten utanför Somalia, där pirater kapar fartyg och kräver lösen. Förra året deltog de svenska fartygen HMS Stockholm, HMS Malmö och HMS Trossö i operationen.

– Tidplanen har varit snäv minst sagt. Vi har varit tvungna att köra i flera parallella spår. Just nu pågår en intensiv verksamhet ombord med färdigställande och verifiering av modifieringar, utbildning av besättningen samt verifiering av helikopterfunktionen, säger Peter Andersson, projektledare på FMV.

Genom att fartyget i princip har legat i malpåse sedan 2005 har förberedelserna erbjudit en rad utmaningar för FMV, Försvarsmakten och industrin. Med stöd av Marina basbataljonen har fartyget genomgått en generalöversyn. Normalt tar det sex månader, men har nu genomförts parallellt med övriga modifieringar.

– Försvarsmakten har ställt krav på att alla modifieringar ska vara långsiktiga, därför har vi inte kunnat omhänderta vissa önskemål om nya förmågor inom projektet, utan dessa har lagts till listan av framtida modifieringar, säger Peter Andersson.

HMS Carlskrona byggdes 1982 som min- och långresefartyg. I sin nya roll som stöd- och ledningsfartyg krävs utökad kommunikationsförmåga samt förmåga att leda andra fartyg. Under en del av sin tid i operationsområdet kommer HMS Carlskrona att härbärgera det lokala högkvarteret för insatsen, som leds från London. Som en följd av detta har fartyget försetts med flera lösningar för satellitkommunikation samt nationell och internationell ledning. Fartyget har även fått ny brygglayout och ett modernt navigationssystem.

Fartyget ska kunna basera helikopter 15 ombord och därför har tankningsutrustning installerats. Inflygningshjälpmedlen för att medge landning i mörker och dåligt väder finns nu också på fartyget. Verifiering av hela helikopterfunktionen genomförs nu, samtidigt som piloter och markpersonal utbildas.

Under sitt uppdrag i Adenviken kommer fartyget att ha en bordningsstyrka ombord. För att denna styrka ska kunna utföra sina uppgifter har en ny snabbgående dieseldriven RIB-båt anskaffats tillsammans med en ny dävert. Runtom fartyget har fästen för kulsprutor monterats med ballistiskt skydd för skyttarna. Fartyget har även föreberetts för att hantera omhändertagna pirater.

HMS Carlskrona har sedan tidigare en kvalificerad sjukvårdsavdelning. Denna har moderniserats, dessutom har en patienthiss installerats för att möjliggöra patienttransport till och från helikopterplattan.

Arbetena med installation, modifieringar och underhåll har genomförts vid Kockums AB i Karlskrona, med stöd av Saab och ett flertal andra leverantörer.