4 mars, 2010

Klartecken för 1101 vindkraftverk i Piteå

Regeringen har beslutat tillåta Markbygden Vind AB att anlägga och driva upp till 1 101 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter inom Markbygdenområdet i Piteå kommun. Fullt utbyggt kommer vindkraftverken att producera upp till 12 TWh el årligen, vilket är fyra gånger mer än dagens svenska vindkraftproduktion och motsvarar vad två kärnkraftreaktorer i Ringhals (R1+R2) i genomsnitt producerat under perioden 2005-2008.

– Markbygden-projektet är utan motstycke det största vindkraftsprojektet som planeras i Sverige. När det förverkligas kan tillskottet av förnybar el komma att motsvara vad två miljoner villahushåll använder till hushållsel i Sverige årligen (ej eluppvärmning), säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

– Regeringen för en mycket medveten politik för att öka andelen förnybar el i Sverige. Vindkraften har en nyckelroll i detta arbete. Idag produceras tre gånger så mycket vindkraftel i Sverige jämfört med när regeringen tillträdde och kurvan för tillväxt pekar uppåt. Det är därför mycket glädjande att regeringen nu kan bevilja tillstånd till Markbygden. Ett projekt som också har ett starkt politiskt stöd lokalt, säger Andreas Carlgren.

Beslutet är förenat med de villkor som behövs för att skydda människors hälsa och miljön samt rennäringens och försvarets intressen.

Överväganden och villkor
Rennäringen
Med föreskrivet villkor bedömer regeringen att rennäringen i de områden som bedömts vara av riksintresse inte kommer att påtagligt försvåras och att hinder för tillåtlighet därmed inte föreligger. Nästan hela vindkraftsområdet utgör vinterbetesmarker för framförallt Östra Kikkejaure sameby. Cirka en fjärdedel av samebyns totala vinterbetesmarker ingår i vindkraftsområdet men endast en mycket begränsad del berörs av områden som bedömts vara av riksintresse för rennäringen.

Villkor
– Den närmare placeringen och utformningen av vindkraftverk och vägar ska, i samråd med länsstyrelsen och berörda samebyar, ske så att påverkan på rennäringens bedrivande så långt möjligt begränsas.
– Bolaget ska vidta åtgärder i syfte att kompensera för det intrång som verksamheten förorsakar rennäringen i utredningsområdet och omkringliggande områden.
– Bolaget ska, i samråd med länsstyrelsen och berörda samebyar, upprätta ett program för och utföra undersökningar av vindkraftsanläggningens påverkan på rennäringens bedrivande. Undersökningarna, som ska bekostas av bolaget, ska avse påverkan under byggnads- och anläggningsarbetena och under driften i jämförelse med förhållandena innan uppförandet. Programmet ska godkännas av länsstyrelsen. Byggnads- och anläggningsarbetena får inte påbörjas innan länsstyrelsen godkänt programmet.

Naturvärden
Projektet har inte bedömts påverka miljön i Natura 2000-områdena på ett betydande sätt och tillstånd krävs därför inte enligt Natura 2000-bestämmelserna. Bolaget har åtagit sig att undanta Natura 2000-områden, naturreservat, biotopskydd och våtmarker av klass 1 och 2 från placering av vindkraftverk. Inget område har bedömts vara av riksintresse för naturvården, kultur¬miljövården eller friluftslivet. Regeringen förutsätter att lokaliseringen av verken och vägarna sker så att påverkan på naturvärdena i området så långt möjligt begränsas.

Villkor
– Den närmare placeringen och utformningen av vindkraftverk och vägar ska, i samråd med länsstyrelsen och Piteå kommun, ske så att påverkan på naturvärdena så långt möjligt begränsas.
– Bolaget ska i samråd med länsstyrelsen och Piteå kommun upprätta ett program för och utföra undersökningar av vindkraftsanläggningens påverkan på flora och fauna, i synnerhet fåglar. Undersökningarna, som ska bekostas av bolaget, ska avse påverkan under byggnads- och anläggnings¬arbetena och under driften i jämförelse med förhållandena innan uppfö¬randet. Programmet ska godkännas av länsstyrelsen.
– Byggnads- och anläggningsarbetena får inte påbörjas innan länsstyrelsen godkänt programmet.

Försvaret
Regeringen bedömer att försvarsintresset inte innebär ett hinder för vindkraftsetableringen i stort. Varje enskilt vindkraftverks exakta placering och utformning inom utredningsområdet ska vara godkänd av Försvarsmakten innan byggnads- och anläggningsarbetet för verket påbörjas.

Fortsatt hantering
– Efter regeringens beslut återlämnas ärendet till miljöprövningsdelegationen som ska besluta om det närmare innehållet i tillståndet och, utöver de villkor som regeringen har föreskrivit, vilka villkor som ska gälla för tillståndet.
– De byggnads- och anläggningsåtgärder som krävs för verksamheten ska ha vidtagits senast den 31 december 2021.
– Tillåtligheten gäller i 30 år från den dag bolaget anmäler till länsstyrel¬sen att verksamheten eller del av denna tagits i drift.
– Vindkraftsområdet är totalt cirka 450 km2 stort men den faktiska markyta som kommer att tas i anspråk utgör endast cirka 15 km2, dvs. cirka 3,3 %, inberäknat uppställningsytor, nya vägar och ytor för nya kraftledningar.