18 mars, 2010

Myndigheter ska analysera översvämning av Mälaren

Regeringen har idag beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Länsstyrelsen i Stockholms län, i uppdrag att analysera hur infrastruktur och samhällsviktig verksamhet påverkas med anledning av de kända riskerna en översvämning av Mälaren kan medföra.

– För att kunna ha en god beredskap måste vi ha kunskap om vilka konsekvenserna blir vid en översvämning. Många känsliga och utsatta anläggningar, flera av riksintresse, finns i Stockholmsområdet. Det är till exempel trafikstråk, järnvägar, tunnelbanor, transformatorstationer, och vattenverk, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska analysera och bedöma vilka konsekvenser en översvämning i Mälaren medför för olika samhällssektorer. Länsstyrelsen i Stockholms län ska kartlägga riskerna för översvämningshot på centrala funktioner i systemet med trafik- och försörjningstunnlar under Stockholm samt upprätta ett förslag för åtgärder för höjd säkerhet i dessa system. Det handlar om att tillförsäkra att vatten, el- och värmeförsörjning fungerar och att skydda tele- och datakommunikation.