18 mars, 2010

Ny plan- och bygglag

Det centrala i förslaget till ny plan- och bygglag är att lagstiftningen säkerställer att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kontrollen av byggandet skärpas och klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet.

– Den som söker om bygglov kan stå inför sitt livs investering eller sina drömmars projekt och ska veta att kommunen inom 10 veckor ska ge besked. Vi stärker nu den enskildes rätt, säger Miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

– Viktiga förändringar är också att kontrollen av byggandet stärks, miljöhänsynen i planeringsarbetet tydliggörs, tillgången till grönområden för boende säkerställs och tillgängligheten till byggnader förbättras för personer med nedsatt rörelseförmåga, säger Andreas Carlgren

Regeringen beslutade på torsdagen om propositionen En enklare plan- och bygglag . Lagen avses träda ikraft den 2 maj 2011 och ersätter lagstiftning från 1987 och 1994. Propositionen överlämnas till Riksdagen den 23 mars och blir då tillgänglig i sin helhet.

– Utredningar har de senaste fyra åren föreslagit över 250 olika förändringar i PBL. Vi moderniserar och förtydligar nu plan- och bygglagen samtidigt som de grundläggande syftena ligger kvar, d.v.s. det kommunala självstyret och kommunernas ansvar för planeringen, säger Andreas Carlgren.

– Nya PBL är också en del i regeringens regelförenklingsarbete, liksom en fortsättning på de förbättringar som gjorts tidigare. Dit hör rätten att nu bygga friggebodar på upp till 15 kvadratmeter mot tidigare tio, samt att det är enklare att sätta upp solfångare och att s.k. säsongsbyggnader inte behöver ha bygglov varje år, säger Andreas Carlgren.

Viktiga förbättringar i nya PBL:

För den enskilde
– Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor.
– Bygglov ska till skillnad mot idag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden
– Medborgarna ska kunna ställa krav på att kommunen i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan gälla i ett bygglov
– Den enskilde ska kunna ställa krav på besked inom fyra månader om kommunen avser att ta fram en detaljplan för ett område
– Frågor om avfallshantering (t.ex. sopsortering) och elektronisk kommunikation (t.ex. bredband) ska finnas med vid planläggning och annan prövning

För ökad tillgänglighet
– En bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen
– Detta säkerställer att det blir rätt redan från början

Gällande grönområden
– Kravet förtydligas på att behov av grönområden nära bostadsområden alltid ska beaktas
– När planer tas fram ska det göras med hänsyn att det i närheten av bostäder bl.a. ska finnas torg, parker och andra grönområden
– Det ska även finnas lämpliga friytor och platser för lek, motion och annan utevistelse
– Bestämmelsen om att grönområde går före t.ex. parkering om det inte finns utrymme för båda stärks

För klimat- och miljöarbetet
– Miljö- och klimataspekter ska beaktas i kommunernas planeringsarbetet. Det gäller både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning
– Kommunerna ska i planeringen ta hänsyn till miljökvalitetsmålen, regionala klimat- och energistrategier, länsplaner för transportinfrastruktur samt de transportpolitiska målen
– Även i ärenden om bygglov ska klimatförhållanden beaktas
– Om byggnader har en betydande miljöpåverkan räcker inte bygglov utan det krävs detaljplan
– Kommunerna kan som förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, liksom markförorening och olyckor

För kontroll
– Reglerna om byggkontroll stärks genom att det tydliggörs vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens kontrollansvarig ska ha
– Kontrollansvarig ersätter dagens kvalitetsansvarig vilket stämmer bättre överens med uppgiften den personen ska ha

För kommunerna m.fl.
– Planprocessen förenklas
– Kravet på program före plan slopas då det ofta bara försenar processen att ta fram detaljplan
– Utställning av detaljplan förenklas och kallas granskning
– Underrättelse till fastighetsägare blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren
– Länsstyrelserna ska på eget initiativ redovisa ett samlat underlag om statliga intressen en gång under mandatperioden. Detta blir ett stöd för kommunerna när de ska se över hur aktuella översiktsplanerna är
– Dagens system med tre sanktionsavgifter förenklas samtidigt som avgifterna görs enhetliga och lika för hela landet.