31 mars, 2010

Förbud mot fosfater i diskmedel

Regeringen har i dag beslutat att förbjuda fosfater i maskindiskmedel för konsumenters enskilda bruk. Förbudet träder ikraft den 1 juli 2011. Maskindiskmedel tillverkat innan förordningen träder i kraft får säljas till och med den 31 december 2011. Fosfor bidrar till övergödningen av sjöar, vattendrag och hav. Förbudet mot fosfater i maskindiskmedel är en ytterligare ett led i regeringens havsmiljösatsning.

– Utsläppen av fosfor ska minska. Vi har tidigare förbjudit fosfater i tvättmedel. Genom att nu även förbjuda fosfater i maskindiskmedel vidtar vi ytterligare en viktig åtgärd för att motverka övergödningen av Östersjön. Genom fosfatförbudet för både tvätt- och maskindiskmedel kommer vi att minska utsläppen av fosfater till havet med drygt 20 ton, säger Miljöminister Andreas Carlgren.

– Havsmiljön är prioriterad av alliansregeringen. Från att det tidigare knappast gick att spåra pengar till havsmiljöåtgärder har vi nu satsat en miljard kronor på friskare hav under mandatperioden. Det svenska EU-ordförandeskapet har lett till att Östersjön kommer att utses till pilotområde inom EU. Under våren kommer Sverige också att redovisa hur åtaganden i BSAP, Baltic Sea Action Plan, ska uppfyllas, säger Andreas Carlgren.

Regeringen beslutade i december 2007 att förbjuda användning av fosfater i tvättmedel. Under det svenska ordförandeskapet i EU arbetade Sverige för att avskaffa fosfater i tvätt- och maskindiskmedel inom hela EU. De europeiska miljöministrarna kom i december 2009 överens om att kommissionen så snabbt som möjligt ska ta fram ett förslag till förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel inom hela EU. Sverige leder även arbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen för att påskynda ett fosfatförbud.

Sverige går nu före genom att, utöver det tidigare förbudet mot fosfater i tvättmedel, även införa ett nationellt förbud mot fosfater i maskindiskmedel.

Havsmiljösatsningen och arbetet för att göra bl.a. Östersjön friskare innehåller också:

– Påtryckningar och finansiellt stöd som lett till att bygget av reningsanläggningar för att stoppa utsläppen från Kaliningrad nu påbörjas
– 90 miljoner kronor under 2009-2010 till en mellanstatlig fond för att stödja projekt som företas även i andra länder kring Östersjön
– En ny myndighet för havsmiljöfrågor inrättas
– Förberedelser för ett förbud att släppa ut toalettavfall i havet från både stora fartyg och fritidsbåtar
– Åtgärder mot farliga båtbottenfärger
– Åtgärder för minskade utsläpp från båtmotorer