21 april, 2010

Sjöfartsverket manar till extra uppmärksamhet

Våröversynen av farlederna är senare än vanligt på grund av att islossningen är ungefär en månad senare i år. Det går inte att lita på de flytande säkerhetsanordningarna i farlederna fullt ut förrän våröversynen, som nyligen har påbörjats, är klar. Det arbetet kommer att fortsätta i åtminstone sex veckor till.

Varje år efter islossningen gör Sjöfartsverket en översyn av farledssystemet. Det innebär att farlederna ses över så att allt är i gott skick efter vintern. Sjösäkerhetsanordningar, exempelvis prickar och bojar, som har försvunnit ersätts och positionerna kontrolleras på det som finns kvar. Skadat material byts ut och statusen på förankringar ses över.

– Det är viktigt att sjöfarare är medvetna om att det i år kan vara extra mycket sjösäkerhetsanordningar som kan ha flyttats och skadats av isen. Dessutom genomförs våröversynen senare än vanligt på grund av isläget i år, säger Hans Sjöström, chef farledsdrift på Sjöfartsverket.

När våröversynen är klar meddelas detta i Underrättelser för sjöfarare, samt på Sjöfartsverkets hemsida, http://www.sjofartsverket.se