7 mars, 2011

Bristande vattensäkerhet i många kommuner

I förra veckan presenterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en undersökning som visade att fler än hälften av landets kommuner saknar uppsatta mål för att förebygga drunkningsolyckor.

Resultatet är oroväckande eftersom mycket av säkerhetsarbetet bara kan göras i kommunerna. Det är kommunerna som kan skapa säkra vattenmiljöer och det är kommunen som genom skolan har ansvar för barnens simkunnighet.

Sedan den 1 januari 2004 finns en lag som ger kommunerna stöd i sitt förebyggande säkerhetsarbete, Lagen om skydd mot olyckor. Enligt lagen ska alla kommuner ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.

Fler än hälften av landets kommuner har enligt undersökningen alltså inga mål mot drunkningsolyckor. Anledningarna är enligt undersökningen bl. a brist på tydlig organisation i kommunerna, brist på kunskap bland personalen och brist på informationsmaterial.

Svenska livräddningssällskapet, SLS, har kunskap och kan hjälpa kommunerna bli säkrare. Sedan 2007 driver SLS en verksamhet som heter En vattensäker kommun. Som ett led i detta arbete har SLS tagit fram sex kriterier eller delmoment som var för sig och tillsammans innebär ökad vattenkunskap och därmed ökad vattensäkerhet.

Vi erbjuder kommunerna hjälp och stöd för att de ska kunna öka vattensäkerheten och därmed öka möjligheterna för att alla att kunna vistas tryggt vid Sveriges drygt 96 000 insjöar och långa kust.

Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för En vattensäker kommun är i korthet:

– Följ lagen om skydd mot olyckor
– Följ skolans läroplan
– Öka simkunnigheten bland äldre
– Se till att alla anställda i baden har nödvändig utbildning
– Lämna information om risker
– Upprätta säkerhetsdepåer

Länk till de kompletta kriterierna för En vattensäker kommun: www.svenskalivraddningssallskapet.se/vattenkunskap/kommuner/sex_kriterier_for_en_vattensaker_kommun.aspx