30 mars, 2011

4,7 Mkr till mer rovfisk och friskare kustmiljö

Sportfiskarna har av Naturvårdsverket beviljats nästan 4,7 miljoner kronor till ett åtgärdspaket för stärkta rovfiskbestånd och friskare kustmiljö i länen Gävleborg, Uppsala, Stockholm och Gotland. Projektet samlar en rad aktörer i en gemensam kraftsamling.

Att bestånden av populära fiskarter som gädda och abborre sviktar längs stora delar av ostkusten är ett välkänt problem. Rekryteringsproblemen för kustbestånden har även spridit sig allt längre norrut. Pengarna från Naturvårdsverket ska användas till åtgärder som återskapar förstörda lekmiljöer i våtmarker och kustmynnande vattendrag.

– Människan har genom utdikningar, kanaliseringar och rätningar förstört många våtmarker och vattendrag som tidigare varit viktiga för fisken. Det är sådana miljöer vi nu ska återställa, säger Joel Norlin från Sportfiskarna.

Projektet som inledningsvis sträcker sig över 2011 och 2012 kommer att drivas i nära samverkan med en lång rad aktörer, bland annat länsstyrelser, kommuner och andra intressenter. I Uppsala län kommer exempelvis Upplandsstiftelsen att stå för det praktiska fiskevårdsarbetet.

– Att så många aktörer gör en gemensam kraftsamling är naturligtvis glädjande och det gör att förutsättningarna är goda för att arbetet ska bli framgångsrikt, menar Joel Norlin.

Sportfiskarna bedriver sedan flera år restaureringsprojekt för kustfiskbestånd. Sedan en tid jobbar man i ett projekt finansierat av stiftelsen Baltic Sea 2020 med att initiera restaureringsprojekt längs hela ostkusten.

– Detta åtgärdspaket är ett första konkret resultat av det projektet. Vi räknar med att återkomma med ännu fler satsningar, avslutar Joel Norlin.

Info: www.sportfiskarna.se

Bilden: Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén. Foto: Sportfiskarna.