16 maj, 2011

Grontmij miljöanpassar hamnarna i Trelleborg och Ystad

Minskade utsläpp och lägre bullernivå är två miljövinster när fartyg som ligger i land drivs med el i stället för diesel. Grontmij har fått i uppdrag av Ystad och Trelleborg att projektera deras respektive satsningar på elnätstationer i hamnarna. Satsningen för Ystads del ingår i arbetet med att skapa en grön hamn.

Färjorna som lägger till i Ystad och Trelleborg behöver inte längre ha de dieseldrivna hjälpmaskinerna igång när de ligger förtöjda vid kaj. När fartygen ligger i land kommer de att få möjlighet att kopplas till elnätet, vilket gör att elförsörjningen kan hållas intakt utan att motorerna är igång.

– Elanslutning av fartyg är en stor del i arbetet med att miljöanpassa hamnen, och även om vi inte kan tvinga fartygen att ansluta till elnätet kommer vi att erbjuda möjligheten, säger Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig för Ystad Hamn Logistik AB.

De kommunala bolagen Trelleborgs Hamn AB och Ystads Hamn Logistik AB har gett Grontmij i uppdrag att utforma anläggningar för landströmsanslutning för samtliga färjelägen avsedda för färjor. Grontmijs systemlösning innebär reducering av buller samt minskade utsläpp av svaveloxider, kväveoxider, flyktiga kolväten och partiklar.

– Det är svårt att peka på exakt vilken miljövinst som kommer att göras eftersom det beror på hur många fartyg som ansluter sig. Sedan årsskiftet gör vi luftmätningar i hamnområdet, bland annat för att kunna se hur stor utsläppsminskningen blir när fartygen börjar ansluta sig, säger Cecilia Ejlertsson på Ystad Hamn Logistik AB.

Liknande lösningar finns i Göteborgs hamn, men det unika med Grontmijs uppdrag är att ingenjören tagit fram en totallösning för anläggningarna och att det gjorts i entreprenadform.

I Trelleborgs hamn har arbetet med att uppföra nätstationerna påbörjats, medan anläggningen i Ystad ska vara klar senast augusti 2012. Grontmijs system kommer att vara helautomatiserat och kan hantera två olika frekvenser för landel med högspänning, 50 Hz och 60 Hz.

Rolf Hansson, affärsenhetschef för El- och Teleteknik, ser starka affärsmöjligheter för Grontmijs systemlösning.

– Eftersom behovet av landanslutningar har funnits i Göteborg, Ystad och Trelleborg så borde motsvarande problem och möjligheter finnas i alla svenska hamnar som hanterar större färjetransporter. Vi ser fram emot att miljöanpassa fler hamnar längs våra kuster, säger Rolf Hansson.

Arbetet med de nya elstationerna i Trelleborg är del av ett större hamnutvidgningsprojekt, som innebär att hamnen kommer att flyttas österut, och det finns stora chanser att västra delen av hamnen så småningom kommer att omvandlas till ett bostadsområde, Sjöstaden.

– Grontmij hanterar inte enbart elkraft utan kan även erbjuda expertis inom exempelvis arkitektur och landskapsarkitektur och en expansion av Trelleborg är därför intressant, säger Rolf Hansson.

Enheten Arkitektur har ritat nätstationen i Ystad som kommer att utföras i betongelement i mörkgrå ton. Byggnaden som blir drygt fyra meter hög har ett sluttande sedumtak som isolerar byggnaden mot uppvärmning sommartid och mot avkylning vintertid. Takvegetationen fångar dessutom upp en hel del av regnet som annars hamnar i dagvattenbrunnarna.

Grontmij är involverat i fler viktiga uppdrag som gäller landanslutningar. Stockholmskontoret, som projekterar en omfattande utbyggnad av Värtapiren åt Stockholms Hamnar, tar just nu fram systemhandlingar för fem landanslutningar för fartygstrafik.

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 11 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.