18 maj, 2011

Medelhavet invaderas av främmande arter

Mer än 900 nya främmande arter har de senaste årtiondena påträffats i östra Medelhavets kustmiljöer, däribland den giftiga blåsfisken. Invasionen av främmande arter har fått till följd att hela näringskedjan håller på att förändras, samtidigt saknas kunskap att göra relevanta riskbedömningar. Det visar en fyraårig studie som gjorts av forskare vid Göteborgs universitet.

– Medelhavet är världens mest invaderade hav, men förståelsen för hur främmande arter påverkar systemen hämmas av att det saknas grundläggande kunskaper om kustens djur- och växtsamhällen. När arter väl har etablerats i Medelhavet är de nästan omöjlig att utrota, säger Stefan Kalogirou på institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet.

När Suez-kanalen stod klar 1869 skapades en korridor för spridning av främmande arter till Medelhavet, som nu genomgår stora förändringar i djur- och växtsamhällen. Under senare år har den regelbundna rapportering av främmande arter från flera av östra Medelhavets kustmiljöer skapat oro över vad som ska hända med inhemska arter och ekosystem.

Under fyra år har Stefan Kalogirou i samarbete med Grekiska centret för marin forskning (Hellenic Centre for Marine Research) studerat fisksamhällens struktur och funktion i sjögräsängar och på grunda sandbottnar i två viktiga kustmiljöer på Rhodos i sydöstra Grekland. Det har gett viktiga insikter om invasionsbiologi, det vill säga möjliga ekologiska konsekvenser av främmande fiskarter i näringskedjan.

– Resultaten visar en tydlig ekologisk påverkan när främmande arter antingen blivit dominerade, som blåsfisk, eller är fiskätare, som barrakuda och kornett-fisk. Det är uppenbart att näringskedjan håller på att omstruktureras, men avsaknandet av tidigare studier begränsade våra slutsatser.

Den giftiga blåsfisken är en av de främmande arter som nyligen introducerats. Blåsfiskens gift, tetrodotoxin, leder till muskelparalys som kan ge andningsstillestånd. I värsta fall med dödlig utgång. I de kustmiljöer som Stefan Kalogirou studerat har blåsfisken blivit en dominerande art, vilket medfört både ekologiska och sociala effekter.

– På europeisk nivå verkar man väl medveten om hur snabbt arter sprider sig i nya områden, men grundläggande kunskaper saknas om övervakningsmetodik, specifika livskaraktärer av främmande arter och riskbedömningar. Påverkan av främmande arter, så kallad biologisk förorening, är något som måste tas hänsyn till i miljökvalitetsbedömningar, konstaterar Stefan Kaligirou.

Länk till avhandlingen: hdl.handle.net/2077/24869