18 maj, 2011

Bjuröklubbs lyskraft ska locka hela Europa

Bjuröklubb är i dag ett känt namn långt utanför Västerbotten. Men man nöjer sig inte med detta. Nu siktar Bjuröklubb på att visa sin lyskraft för hela Europa utifrån en förstudie som ska presenteras på söndag. – Vi har en unik destination som vi vill bruka, bevara och berika, berättar Staffan Markström, Arena Bjuröklubb, en av parterna i det nya lokala rådet för Bjuröklubb.

För att kunna samla information kring området, som är klassat som riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård har en förstudie gjorts. Den pekar bland annat på en modell för samverkan och dialog mellan olika aktörer i områden i Västerbotten med stora natur- och kulturvärden som även har en turistisk potential, varav Bjuröklubb är en av dem.

En lyskraft som lockar

– Vi har tittat på hur det ser ut i dag och vilka utvecklingsmöjligheter som finns, förklarar projektledare Anders Esselin, och fortsätter:

– Förstudien har formulerat följande nyläge: ”År 2020 har Bjuröklubb en lyskraft som lockar besökare från hela Europa” utifrån ett antal faktorer, bland annat dess speciella atmosfär, spännande inre resor och tillgänglig natur och kultur.

Nytt lokalt råd

För att ta vara på naturen, historien och kulturskatterna som finns och för att utveckla området har det bildats ett nytt lokalt råd.

– Det är viktigt att det finns ett råd som har det övergripande ansvaret för att kunna öka samverkan mellan kultur, natur och turism för den här unika destinationen som vi har, sägerAnders Hellgren, vd Destination Skellefteå och en av representanterna i det nya lokala rådet.