19 maj, 2011

Statens verksamhet till sjöss ska stärkas

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över statens samlade maritima resurser. Utredningen ska föreslå ett effektivt och flexibelt utnyttjande av samhällets resurser genom stärkt operativ samordning och samverkan mellan svenska myndigheter. Utredningens uppgift blir att föreslå utökad samverkan och samordning mellan såväl olika civila myndigheter som mellan civila och militära myndigheter.

– Det finns i dag en samverkan mellan de myndigheter som har maritima resurser, men den kan och bör stärkas för att frigöra resurser för bättre verksamhet, framför allt civil-militärt. Alliansens arbetsgrupp för utrikes- och säkerhetspolitik skrev i sin rapport inför valet att en samordning bör förberedas under mandatperioden, vilket vi nu genomför, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Regeringen konstaterade i propositionen Ett användbart försvar, att hot mot säkerheten tar nya former, de är gränslösa, komplexa och föränderliga.

Gränsöverskridande kriminalitet, miljöhot och terrorism är exempel på detta. Regeringen bedömde att det finns effektivitets- och rationaliseringsvinster att uppnå, genom en utökad praktisk samordning av Kustbevakningen, Sjöfartsverket, polisen och Förvarsmakten.

Deltagande i bi- och multilaterala samarbeten och överenskommelser i Östersjöregionen samt Kattegatt och Nordsjön är viktiga för Sveriges förmåga att hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser, varför en effektivisering av användningen av svenska maritima resurser också bör beakta möjligheterna till internationell resurssamverkan.

Utredningen ska med utgångspunkt i myndigheternas ansvar redovisa myndigheternas uppgifter, hur resurserna är organiserade, hur ansvar för verksamheten är fördelat mellan myndigheterna samt hur resurserna används. Utredningen ska kartlägga och beskriva svenska statliga maritima resurser och hur samordningen mellan maritima resurser sker i dag. I uppdraget ingår också att kartlägga och identifiera de ekonomiska, författningsmässiga och organisatoriska förutsättningar som råder för statliga myndigheter med maritima resurser. Utredaren ska i arbetet genomföra jämförelser med nordiska och andra i sammanhanget relevanta länder. Utredningen ska utifrån resultatet av sitt arbete föreslå hur ökad samverkan och samordning mellan myndigheterna kan utformas. Om författningsmässiga hinder för samverkan och samordning har identifierats ska utredningen föreslå lämpliga författningsändringar. Utredaren ska analysera konsekvenser av förslagen bland annat avseende effektiviseringsvinster, omställningskostnader och miljön.

Med maritima resurser avses de operativa resurser berörda myndigheter disponerar för sin verksamhet, till exempel fartyg, anläggningar, ledningscentraler, infrastruktur och personal. De myndigheter vars resurser omfattas av utredningen är i första hand Polisen, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Fiskeriverket och Trafikverket. Myndigheter som har ansvar för verksamhet till sjöss men inte har egna resurser såsom Tullverket, omfattas också av utredningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2012.

Utredare utses vid senare tillfälle.