30 maj, 2011

Mona Lisa visar bästa sjövägen

Startskottet har gått för ett stort EU-projekt som ska ge smartare sjötransporter. Modern teknik och kvalitetssäkrade farleder ska leda fram till ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan. Den optimala sjötransporten är att frakta lasten så att den kommer i rätt tid med minsta möjliga miljöpåverkan, bästa möjliga ekonomi och hög säkerhet.

Genom att använda modern teknik kan fartygen få förbättrad service och beslutsunderlag. Det finns stor potential för förbättringar i den riktningen.

Det är vad projekt Mona Lisa handlar om. Myndigheter, privat näringsliv och forskningsvärlden i de tre nordiska länderna Sverige, Finland och Danmark genomför nu med EU-stöd ett omfattande arbete för en modernisering av sjöfartsinfrastrukturen.

– Sverige och Sjöfartsverket har en tradition att ligga långt fram när det gäller utveckling av effektiv och säker sjöfart. Mona Lisa är ett projekt som ligger i linje med det svenska arbetet med Gröna Korridorer och där vi konkret bidrar till att ta ansvar för framtidens sjöfart, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Den tyngsta delen i projektet är att kvalitetssäkra djupinformationen i handelssjöfartens farvatten. Det gör man för att minimera risken för grundstötning och maximera möjligheten till effektivast möjliga färdplan vid varje enskild transport med hänsyn till exempelvis väder, strömmar, isläge, trafiksituation och tillgänglighet av kajplats och lots.

Med modern teknik ska man också hitta metoder för att få bättre information om att besättningarna har rätt behörigheter och får tillräckligt med vilotid för att hålla säkerheten på högsta nivå.

– Sjöfarten har en viktig roll att spela i utvecklingen av Östersjöregionen, och att utvecklingen sker miljövänligt är högst önskvärt. Mona Lisa är ett innovativt projekt som ligger rätt i tiden, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Projektet har en totalbudget på cirka 200 Mkr och pågår till och med år 2013.