23 augusti, 2011

Döda bottnar breder ut sig i Östersjöns kustområden

För första gången har syresituationen i hela Östersjöns kustområde kartlagts. Ett internationellt forskarlag rapporterar att syrehalterna i kustnära vatten i Östersjön har minskat, vilket leder till fler och större områden med syrebrist och bottendöd.

Daniel Conley tillsammans med andra forskare undersökt syrgashalten i kustnära områden i alla länder runt Östersjön. Studien har publicerats i det senaste numret av tidskriften Environmental Science & Technology och visar att utbredningen av bottnar med syrebrist är större än någonsin. Dessutom visar de att antalet platser med syrebrist har ökat över tid. Huvudfinansiär av studien är stiftelsen Baltic Sea 2020.

”Vi har vetat att de djupare områdena av Östersjön lider av syrebrist, men var förvånade över att finna samma dystra resultat i så många områden längs med kusten” säger Dr. Daniel Conley. ”Bristen på syre leder till att bottenlevande organismer dör och påverkar dessutom det kustnära områdets funktion som yngelkammare för fisk negativt.”

Tillräckligt med syrgas i bottenvattnet är nödvändigt för ett välfungerande friskt ekosystem med färre algblomningar. Att områdena med syrebrist har ökat tillskriver forskare de ökade mängderna näringsämnen från gödningsmedel, stora djurfarmar, förbränning av fossila bränslen och utflöde från kommunala reningsverk.

”Politiker runt Östersjön måste omedelbart genomföra de nationella neddragningar av näringsstillflödena som man har kommit överens om i Helsingforskonventionens Aktionsplan för Östersjön. Om åtgärderna skjuts upp kommer situationen i Östersjön att förvärras ytterligare” tillägger han.

”Resultaten från studien visar på hur viktigt det är att fortsätta arbeta för ett minskat läckage av näringsämnen från land. Vi satsar just nu på att förbättra hanteringen av gödsel från stora djurgårdar så att de i framtiden inte läcker näring i samma höga grad som idag”, säger Conrad Stralka verksamhetschef Baltic Sea 2020.