18 september, 2013

Sjöfartsverket välkomnar nya anslag i budgeten

– Regeringens förslag ger oss förutsättningar att medverka till stärkt konkurrenskraft för sjöfarten och basindustrin, säger Ann-Catrine Zetterdahl (bilden), generaldirektör för Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets huvuduppgift är att säkra servicen till sjöfarten på Sverige. Verksamheten finansieras i huvudsak av avgifter från handelssjöfarten. I budgetpropositionen föreslås att Sjöfartsverket får en ökad tilldelning av anslag från och med 2014 på 345 miljoner kronor. Av dessa är 300 miljoner kronor planerade att anslås under tre år framåt. Pengarna ska, enligt förslaget, användas till farleder, viss kanalverksamhet och isbrytning. Riksdagen fattar det slutliga beslutet om budgeten i december.

– Vi vill skapa stabilitet och långsiktig konkurrenskraft för Sjöfartsverkets kunder, samt för transportköparna i näringslivet. Vi kommer nu att analysera vad den föreslagna ökningen kommer att innebära, och ta fram ett förslag till ett nytt avgiftssystem tillsammans med våra kunder och intressenter, säger Ann-Catrine Zetterdahl.

45 miljoner kronor är föreslagna att öka anslagsramen permanent för sjö- och flygräddningsverksamheten. I dagsläget är den verksamheten underfinansierad, vilket har lett till att handelssjöfartens avgifter har subventionerat övriga räddningsinsatser.

– Att ha en väl fungerande sjö- och flygräddningstjänst är en av Sjöfartsverkets samhällsviktiga uppgifter från regeringen. Verksamheten räddar liv, både till sjöss och på land, säger Ann-Catrine Zetterdahl.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.