19 september, 2013

Inget ökat anslag till Kustbevakningen

Onsdagen 18 september lämnade regeringen sin budgetproposition för 2014 till riksdagen. Kustbevakningen har äskat om anslagsökningar på grund av obalans mellan verksamhet och ekonomi. I denna budgetproposition finns inget ökat anslag till Kustbevakningen.

Pressmeddelande från Kustbevakningen:

I budgetpropositionen anges följande för Kustbevakningen:
•Kustbevakningen tilldelas drygt 1046 miljoner kronor för år 2014.
•Kustbevakningen tilldelas drygt 19 miljoner kronor för pris- och löneökningar under år 2014.

Det innebär att Kustbevakningen i dagsläget inte får slutligt besked om de ökade anslag myndigheten har äskat. I Kustbevakningens budgetunderlag till Försvarsdepartementet för 2014-2016 äskade myndigheten ytterligare anslag för 2015 med 57 miljoner kronor och från och med 2016 med 133 miljoner kronor, varefter det totala årliga anslaget skulle vara 1 130 miljoner kronor. Orsaken till äskandet är en obalans mellan Kustbevakningens verksamhet och ekonomi som blir särskilt tydlig från 2015 och framåt. Den beror bland annat på ökade drift och underhållskostnader för fartyg och flygplan beroende på stora prisökningar för bränsle och underhåll, på avskrivningskostnader och att nya uppgifter och andra tidigare förändringar av verksamheten har genomförts med ingen eller begränsad anslagstilldelning. Kustbevakningen har sedan 2007 genomfört flera besparingar och rationaliseringar. Ekonomisk återhållsamhet och restriktivitet till nyanställningar har varit nödvändigt.

Regeringen vill arbeta för balans

Grunden för Kustbevakningens verksamhet finns i beredskapen för räddningstjänst och att med samma resurser bedriva sjöövervakning, många gånger som enda aktör på plats till sjöss. Regeringen lyfter nu behovet av att arbeta för en balans mellan Kustbevakningens verksamhet och ekonomi:

”Regeringen ser allvarligt på Kustbevakningens avisering om kommande ekonomiska underskott och avser, i en samlad process i Regeringskansliet, inleda ett arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi.” Ur budgetpropositionen för 2014.

− Det är viktigt att vi nu fortsätter vår goda samverkan med Försvarsdepartementet och snabbt hittar en lösning för att nå en balans mellan ekonomi och verksamhet, säger Judith Melin, generaldirektör för Kustbevakningen.

Nuvarande mål kvarstår

Kustbevakningen har sedan 2007 fört regelbundna dialoger med Försvarsdepartementet om obalansen mellan ekonomi och verksamhet som finns i Kustbevakningen. Utgångspunkten för dialogerna har hittills varit att målnivåerna ska ligga kvar och att det är viktigt att värna Kustbevakningens verksamhet och roll som en effektiv samordnande maritim resurs för staten. Det finns inte heller i budgetpropositionen några skrivningar om ändrade av verksamhetsomfång och ambitionsnivåer i verksamheten. Tvärtom beskriver regeringen med positiva ordalag Kustbevakningens miljöräddningsarbete och omfattande samverkan med andra myndigheter och länder för hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss.

Förhoppning om nya besked i vårpropositionen

Kustbevakningen avvaktar nu ytterligare besked i samband med vårpropositionen (vårändringsbudgeten) i april 2014. Tillförs myndigheten inte heller då ytterligare anslag enligt äskandet, måste åtgärder vidtas med början under sommaren 2014 för att fram till 2016 kunna uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. En översyn av myndighetens uppdrag och ambitionsnivå måste göras, eftersom myndigheten då inte längre kan nå målen för verksamheten ens inom räddningstjänsten och inte heller leva upp till Sveriges internationella åtaganden. Övervakning och kontroll till sjöss som bidrar till ordning, säkerhet och god miljö skulle minska och i vissa fall upphöra helt.

Foto: Kustbevakningen.

Kommentarer

Jan B. 15:20:37 2013-09-22

Tänk om det vi nu ser är början på en nedläggning av Sveriges mest meningslösa myndighet. Låg kompetens och obefintligt stöd från allmänheten kanske fått Finansdepartementet att se bättre användningsområden för den dryga miljarden som varje år finansierar detta i alla lägen sämre alternativ till polis, försvarsmakt och räddningstjänst.

JANNE BERGSTRAND 15:28:24 2013-09-22

Bilden måste vara ett fotomontage. KBV har aldrig gått från kaj när vågorna får vita kammar…

Bosse Z 22:55:40 2013-09-26

Man måste fråga sig om KBV någonsin utsatts för granskning och revision av sin verksamhet? Vad har vi skattebetalare fått ur av den dryga miljard vi betalar för denna onödiga organisation. Hur många räddningsinsatser har verkligen genomförts som det raljeras om i deras skrifter?
"Övervakning och kontroll till sjöss som bidrar till ordning, säkerhet och god miljö skulle minska och i vissa fall upphöra helt". Vakna svensk opinion dom driver med oss!
Bosse

Nisse 21:04:10 2013-10-01

I Malmö har vi haft väldigt god nytta av KBV, det är bara tack vare dem som buskörningen av motorbåtar och vattenskotrar vid badplatserna har försvunnit. Och personligen så ser jag att de utför viktiga uppgifter, så helt utan stöd är de inte.

Sneseglaren 12:03:27 2013-10-02

Finns billigare sätt att komma åt de få som "buskör" med båtar vid badplatser …