1 oktober, 2013

Förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Vattenverksamhetsutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69) till statssekreterare Anders Flanking.

Betänkandet innehåller bl.a. en analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana äldre vattenrättsliga tillstånd och rättigheter som meddelats före miljöbalkens ikraftträdande och förslag till ändrade regler för att aktuella anläggningar och verksamheter utformas och drivs i enlighet med de krav som följer av miljöbalken och EU-rätten.

Utredningen föreslår bl.a. ett förtydligande i 5 § införandelagen till miljöbalken att även urminnes hävd, privilegiebrev och andra sådana särskilda rättigheter att förfoga över vattnet tillmäts fortsatt rättsverkan i de delar som har prövats. I anslutning till detta föreslås ett system med ny prövning enligt miljöbalken av äldre tillstånd och rättigheter. För att myndigheter, domstolar och andra aktörer ska klara av den ökade belastning som nyprövningssystemet innebär föreslås ett prioriteringsförfarande.

Utredningen föreslår också att de regler som idag gäller för miljöfarlig verksamhet om prövningens omfattning vid ändring och ändringstillstånd även ska gälla för vattenverksamhet. Därutöver föreslås att det införs ett bemyndigande för regeringen att för vattenverksamhet meddela generella föreskrifter och föreskrifter om miljörapport.