1 oktober, 2013

Regelförenkling på fiskets område

Havs- och vattenmyndigheten, HaV har fått i uppdrag av regeringen att genomföra regelförenkling på fiskets område. – I uppdraget ligger att se över föreskrifterna och se hur vi kan förbättra vår service mot fiskerinäringen, till exempel genom en mer målgruppsanpassad webb, kundtjänst och support, säger Stefan Rehnström, controller på avdelning för verksamhetsstyrning och projektledare för uppdraget.

Det ska vara lätt att starta och driva företag, men regler och kontakter med myndigheter upplevs ofta precis tvärt om. Krångligt och tidskrävande. HaVs uppdrag är ett led i regeringens arbete kring regelförenkling för att minska den administrativa bördan och underlätta för näringen vid exempelvis ansökningsprocesser och bemötande.

– Det kan handla om att korta handläggningstiderna och ge regellättnader, men också att vi säkerställer bra konsekvensutredningar för fiskenäringen innan regler införs, säger Stefan Rehnström.

Arbetet kommer att fokusera på fem förenklingsområden:
•Förändrade föreskrifter och annan lagstiftning
•Korta och tydliga handläggningstider
•Hjälpa näringen att göra rätt, bland annat genom ett enkelt och tydligt språk, supportfunktioner, IT-lösningar och tydligare webbplats
•Samverkan med näringen
•Effektiv kontroll och tillsyn som skapar så få hinder som möjligt

Samverkan med näringen kommer att ske genom en referensgrupp med representanter från fisket och berörda myndigheter. Gruppen ska fungera som en förankrings- och informationskanal och samverka kring mål och prioriteringar. Två till tre möten planeras fram till 31 mars 2014 då uppdraget ska avrapporteras till regeringen.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Källa: HaV.