9 december, 2015

6 Mkr till att riva damm i Mörrumsån

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger sex miljoner kronor till ett projekt för att stärka beståndet av lax och öring i Mörrumsån.

Pengarna ska användas till att riva ut dammbyggnaden vid Mariebergs kraftstation.

– Eftersom det är första vandringshindret i ån så kommer det att få väldigt stor effekt, inte bara för lax och öring utan för all fisk som vandrar upp i ån och för hela livsmiljön, säger Daniel Isaksson.

Projektet leds av Sveaskog och Eon tillsammans med bland andra Länsstyrelsen i Blekinge och är tänkt att pågå under 2016 och 2017 med uppföljning år 2022.

Mörrumsån är ett vattendrag med stora naturvärden och det är väldigt populärt bland sportfiskare. Utrivningen av dammen ligger helt i linje med den nationella strategin för miljöåtgärder i vattenkraften som togs fram av Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten i fjol. Genom att Mariebergs kraftverk och damm tas bort öppnas hela sträckan från havet till fiskvägarna vid kraftverken i Hemsjö.

– Laxbeståndet i Mörrumsån är i dag svagt och visar inte lika stark tillväxt som bestånden i våra norrländska älvar. Projektet betyder väldigt mycket för fiskproduktionen i Mörrumsån, hundratals fler laxar kommer att kunna vandra upp för att leka och vi kommer att få se en stor ökning av smolt, säger Daniel Isaksson, utredare vid enheten för biologisk mångfald på HaV.

De sex miljonerna tas från Havsmiljöanslaget och pengarna betalas ut till Länsstyrelsen i Blekinge i takt med att projektet fortgår. De sex miljonerna tas från Havsmiljöanslaget och pengarna betalas ut till Länsstyrelsen i Blekinge i takt med att projektet fortgår.

Bidraget omfattar endast kostnader för utrivning och uppföljning av projektet, det omfattar inte produktionsbortfall av el. Arbetet med att förbättra fiskvandringen och den biologiska mångfalden i Mörrumsån har redan inletts, till exempel samrådsmöten med närboende och andra intressenter. Utrivningen av dammen väntas kunna ske tidigast 2017.

 

Källa och foto: HaV.