9 december, 2015

Tillstånd till havsbaserad vindkraftpark utanför Falkenberg

På tisdagen meddelade Mark- och miljööverdomstolen sitt avgörande i det långdragna målet om Kattegatt Offshore. Domen innebär att vindkraftbolaget Favonius AB, som ägs av Agrivind AB, erhåller tillstånd att uppföra 50 vindkraftverk i ett havsområde utanför Falkenberg. – Vi gläds särskilt åt att domstolen beaktat vår argumentation om samhällsnyttan av förnybar elproduktion, säger Hannele Engdahl, advokat på Wistrand Advokatbyrå, som företrätt Favonius i målet.

Miljöprövningen av en havsbaserad vindkraftpark i Kattegatt inleddes redan våren 2006 då Favonius ansökte om tillstånd till det s.k. Skottarevsprojektet bestående av 30 vindkraftverk i havet utanför Falkenbergs kommun. Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till verksamheten i december 2007. Tillståndet upphävdes sedermera av Mark- och miljööverdomstolen (dåvarande Miljööverdomstolen) som menade att bolagets utredning av alternativa lokaliseringar för verksamheten inte var tillräckligt omfattande.

Långtgående utredning av verksamhetens omgivningspåverkan
Den nu tillståndsgivna verksamheten omfattar upp till 50 vindkraftverk med totalhöjden 190 meter i ett havsområde ca 8 km utanför Falkenberg. Under den förnyade prövningen i Mark- och miljööverdomstolen har särskild fokus legat på frågan hur vindkraftverken kan anläggas så att torsk- och tumlarbeståndet i Kattegatt inte påverkas.

– Favonius har med hjälp av framstående expertis på området tagit fram omfattande utredningar som visar att verksamheten är förenlig med förekommande marina skyddsintressen. Vi noterar med tillfredställelse att Mark- och miljööverdomstolen delar vår uppfattning om att verksamheten ska tillåtas, säger Hannele Engdahl.

Wistrands team har bestått av advokaterna Rudolf Laurin (ansvarig delägare) och Hannele Engdahl, båda verksamma vid Wistrands kontor i Göteborg.