10 december, 2015

Stärkt skydd för tumlare

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, sa i tisdags ja till bygget av en vindkraftspark i havet utanför Falkenberg. För första gången har en svensk domstol satt upp gränsvärden för undervattensbuller för att skydda tumlare.

– Villkoren för när och hur bolaget får arbeta med exempelvis pålning, sprängning och borrning är väldigt tydliga och bra, säger Pia Almbring på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Mark- och miljööverdomstolens beslut på tisdagen om Kattegatt Offshore är troligtvis slutet på en lång rättslig process. I dagsläget finns inget som tyder på att vindkraftsföretaget Favonius AB planerar att överklaga till Högsta domstolen. Tvärtom så har bolagets ledning uttryckt stor lättnad över domstolens beslut.

Bolagets planer är att, som mest, bygga 50 vindkraftverk som är max 190 meter höga på cirka 6,5 till 8 kilometers avstånd från land, lite norr om Falkenberg. Ansökan har tidigare fått nej i första instans – Mark- och miljödomstolen – för att bolaget bland annat inte kunde visa hur de skulle skydda tumlare och torsk i området från att störas.

– Området gränsar till Stora Middelgrund som är väldigt viktigt för Kattegatts tumlare, särskilt för honor och kalvar under diperioden. För höga nivåer på undervattensbuller kan leda till flyktbeteende som gör att mor och kalv kommer ifrån varandra, säger Pia Almbring.

– Kalvar har mindre energireserver än vuxna djur och dör inom några dagar om de inte får di. Vi vet i dag också att tumlare kan få hörselskador av undervattensbuller.

HaV har tidigare sagt nej till planerna på en vindkraftspark i Kattegatt. Inte bara för tumlarnas skull utan också för att området är ett viktigt lekområde för torsk. Men, efter att bolaget kunde visa upp nödvändiga skyddsåtgärder så bedömde HaV inför slutprövningen i september ”att det finns möjligheter, med skyddsåtgärder och försiktighetsmått, att anlägga vindkraftsparken med metoder som innebär att ljudnivåerna under vatten kan hållas inom godtagbara gränser så att tumlare och torsk inte skadas eller störs”.

– En viktig sak för oss är att bolaget kontinuerligt ska mäta nivåerna på bullret och avbryta arbetet omedelbart om gränserna riskerar att överskridas. De ska också förhindra att tumlare tar sig för nära eller in i området när anläggningsarbetet pågår, säger Pia Almbring.

– När det gäller skyddsåtgärder för torsken så är vi också nöjda. Enligt domen så kommer inte pålning, sprängning eller borrning att tillåtas under lekperioden 15 december till 31 maj. Det är främst en ökad grumlighet i vattnet som stör torsken.

Mark- och miljööverdomstolen begränsar även tiden för själva byggandet. Favonius AB ville ha en maxtid för arbetena på tio år men domstolen menar att anläggningen måste vara klar inom åtta år från byggstart.

 

Källa och foto: HaV.