22 december, 2015

Regeringen prioriterar utveckling av friluftslivet

Regeringen pekar ut viktiga områden för friluftslivet i Naturvårdsverkets Regleringsbrev för budgetåret 2016. Långsiktig strategi för ökad kunskap om allemansrätten, ökad tillgänglighet genom digitalisering av naturområden samt skydd av skog av värde för friluftslivet.

– Det är mycket glädjande att friluftslivet prioriteras. Samtliga tre områden som regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag är mycket viktiga för våra medlemsorganisationer och kommer på sikt att leda till att fler kommer ut i rörelse i vår natur. Allemansrätten är grunden för vår verksamhet, här behöver fler förstå vad den innebär. Naturområden och vandringsleder behöver tillgängliggöras för fler och skogar behöver skyddas, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Följande tre områden som rör friluftslivet finns med i Regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Naturvårdsverket;

Information om allemansrätten. Långsiktig strategi för kommunikation om allemansrätten i syfte att öka allmänhetens kunskap om vad man får och inte får göra med stöd av allemansrätten.

Utveckla förutsättningarna för friluftslivet genom att ta fram en metod för att kartlägga områden som har betydelse för friluftsliv, utveckla digital information om naturområden och kartlägga vandringsleder.

Värdefulla skogar. Naturvårdsverket ska i samarbete med Skogsstyrelsen utvärdera Nationell strategi för formellt skydd av skog. I arbetet ingår bland annat att beakta skydd av skogar av värde för friluftslivet samt tätortsnära skogar.

Läs hela regleringsbrevet:
http://www.naturvardsverket.se/upload/om-naturvardsverket/finansiering/regleringsbrev-naturvardsverket-20151217.pdf