20 januari, 2016

7 av 10 kryssningsfartyg lämnar avloppsvatten i Stockholms hamn

Stockholm är en levande sjöfartsstad och sjöfarten är viktig för regionens varuförsörjning och den starkt växande turistnäringen. Stockholms Hamnar har länge arbetat för en hållbar utveckling bland annat genom miljödifferentierade hamnavgifter och en rad andra konkreta åtgärder.

 

Foto: Per-Erik Adamsson.

Stockholms hamn är en av få hamnar i världen som har möjlighet att ta emot svart- och gråvatten, det vill säga toalett- samt dusch- och diskvatten i stora mängder. Mottagningsanläggningar finns vid alla kajplatser i Stockholm och tömning ingår i hamnavgiften.

 

Den internationella kryssningstrafiken gästar Stockholm mellan maj och oktober. Av dessa fartyg tömmer sju av tio sitt avloppsvatten i Stockholms hamn. I Helsingfors hamn lämnar lika många kryssningsfartyg avloppsvattnet i hamn. I princip alla kryssningsfartyg renar vattnet ombord i egna anläggningar.

 

Färjetrafiken går året runt och står för de stora passagerar- och avloppsvolymerna. 98 procent av avloppsvattnet lämnas i land i Stockholm hamnar, och det har det gjorts sedan 80- och 90-talet.

 

Eftersom det tyvärr fortfarande är fullt tillåtet för yrkessjöfarten att tömma avloppsvatten till havs enligt internationella regelverk, är det viktigt att få fartygen till Stockholm där det är både gratis och enkelt att bli av med sitt avfall. Stockholms Hamnar är väl rustade för att ta emot avloppsvatten när ett förbud mot tömning till sjöss förmodas gå igenom.

 

Ett förbud innebär att alla passagerarfartyg antingen ska lämna avloppsvatten i land eller vara utrustade med reningsanläggningar som kan rena avloppsvatten från kväve och fosfor.

 

Med största sannolikhet kommer de internationella regelverken för utsläpp i Östersjön att regleras från 2019 för nya fartyg och från 2021 för existerande fartyg. Vilket innebär att passagerarfartygen inte får släppa ut sitt svart & gråvatten i Östersjön.

 

Den 1 januari 2015 justerade Stockholms Hamnar de miljödifferentierande avgifterna för att uppmuntra rederier till insatser för miljön som går längre än vad regelverken föreskriver. Till exempel får rederierna rabatter för att stimulera till elanslutning vid kaj, användande av alternativa bränslen samt minskade utsläpp av kväveoxider.

 

Men det finns alltid mer att göra. Tillsammans med Stockholms stad, men också med rederierna och de andra hamnarna runt Östersjön arbetar Stockholms Hamnar inom olika områden för att göra sjöfarten, som är ett av de absolut mest miljövänliga trafikslagen, än mer miljöanpassat.